Innovative miljøanskaffelser gav klimagevinster og sparte penger

milj_IF_nov_17Gevinstanalyser av fire anskaffelser der miljøkrav har stått sentralt, viser at samtidig med at klima- og miljøgevinster er innkassert, er også betydelige offentlige midler spart. Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt.
les mer...

Kan kreve at avgrensede, kritiske oppgaver holdes unna underleverandører

FOA_IF_2017_11_10_underlevEn oppdragsgiver har mulighet til å kreve at bestemte kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. Det betyr at leverandøren ikke kan sette dette arbeidet ut til underleverandører. Oppdragsgiveren kan imidlertid ikke innta et generelt krav om at alle kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. De kritiske oppgavene må være spesifisert og avgrenset.
les mer...

Lanserer 10 sikkerhetskrav til bruk ved IKT-anskaffelser

IF_4_11_2017_ITVed en tjenesteutsetting bør det, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som et minimum stilles et sett med krav til leverandøren for å sørge for best mulig sikkerhetsnivå ved IKT-anskaffelser. NSM har i den forbindelse lansert 10 slike minimumskrav. Der kravene ikke oppnås, vil virksomheten ha en risiko, og virksomheten må vurdere eventuelle kompenserende tiltak - eller hvorvidt tjenesten faktisk skal settes ut.les mer...

Stor frihet til å velge hva som skal kjøpes, bruk av funksjonskrav anbefales

if_28_okt_2018_spesif.jpgEn oppdragsgiver har stor grad av skjønnsfrihet til å bestemme hva han ønsker å anskaffe. Men når han skal ut i markedet, anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at han benytte ytelses- og funksjonskrav i den grad det er mulig sett i lys av den konkrete anskaffelsen. På denne måten står leverandørene fritt til å tilby de mest innovative, oppdaterte, effektive og kostnadsbesparende løsningene markedet har å tilby.les mer...

Anskaffelser tungt inne i halvparten av Helse Midt-Norges største risikoprosjekter

IF_2017_20_22_ITTre store IKT-prosjekter der anskaffelser spiller en sentral rolle samtidig med bygging av et helt nytt sykehus, gir Helse Midt-Norge en betydelig risikoutfordring. At disse fire store prosjektene gjennomføres samtidig gjør ikke risikoen mindre. Risikodempende tiltak er iverksatt, forsikrer administrasjonen overfor styret i en «Top 10-risiko»-sak. I halvparten av de største risikoprosjektene på listen spiller anskaffelser direkte eller indirekte tungt inn.les mer...

Hvordan benytte miljømerking i offentlige innkjøp?

image001 Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) inviterer til kurs for konsulenter som arbeider med offentlige anskaffelser. Temaet er bruk av miljømerker ved offentlige anskaffelser, og finner sted 2. november 2017. Adv. Robert Myhre skal holde et innlegg om de viktigste juridiske konklusjonene i Bærekraftveilederen for bruk av miljømerker og miljøledelse. les mer...