foafoahttps://www.foa.no/nyheterStore konsekvenser å bryte regelverket ved minikonkurranser]]>https://www.foa.no/single-post/2018/05/21/Store-konsekvenser-%C3%A5-bryte-regelverket-ved-minikonkurranserhttps://www.foa.no/single-post/2018/05/21/Store-konsekvenser-%C3%A5-bryte-regelverket-ved-minikonkurranserMon, 21 May 2018 17:19:11 +0000
Ved parallelle rammeavtaler kan oppdragsgiver velge å tildele kontrakten etter en fordelingsnøkkel, eller gjennom minikonkurranser. I så fall skal alle som har fått kontrakt inviteres til å gi tilbud, og det skal settes opp tildelingskriterier som tilbudene skal vurderes opp mot. Dersom oppdragsgiver ikke overholder reglene, og avropet overstiger EØS-terskelverdiene, skal domstolene sette til side kontrakten (avropet) og ilegge oppdragsgiver gebyr.
Det vil si at selv om kontrakten/avropet omfattes av rammeavtalen, og derfor ikke er en ulovlig direkte anskaffelse, kan dette medføre gebyr og ugyldighet.
Sanksjonene ved minikonkurranser er derfor strengere enn ved inngåelsen av selve rammevtalen, hvor valg av tilbud i strid med tildelingskriteriene bare kan lede til erstatning. I minikonkurranser kan valg av feil tilbud faktisk gjøre hele kontrakten/avropet ugyldig.
]]>
Konkurransebegrensende samarbeid]]>Robert Myhre, Advokatfirma DLA Piperhttps://www.foa.no/single-post/2018/05/21/Konkurransebegrensende-samarbeidhttps://www.foa.no/single-post/2018/05/21/Konkurransebegrensende-samarbeidMon, 21 May 2018 17:11:22 +0000
Det er ikke noe direkte forbud mot at selskaper som samarbeider inngir tilbud i samme konkurranse. Men noen begrensninger og krav til innkjøperne er det likevel.
Forskriften § 24-2 (3) gir oppdragsgiver en rett til å avvise leverandører som har inngått avtaler "med hensikt å vri konkurransen".
Det er også et generelt krav til likebehandling i loven § 4, som innebærer en plikt for oppdragsgiver til å være aktiv med å oppdage og rette opp i skjevheter.
I en ny dom fra EU-domstolen, sak C-531/16, er det lagt til grunn at dersom oppdragsgiver får kjennskap til objektive forhold som reiser tvil om et tilbud er selvstendighet og uavhengig, skal dette undersøkes nærmere. Dersom selskapene er søsterselskaper, kan dette være en typisk ting som kan utløse en kontrollplikt. Samtidig er det ikke gitt at eierforholdene alene er nok til å påvirke tilbudenes innhold, og det må derfor gjøres en grundig vurdering av alle bevis for å se om tilbudene virkelig er uavhengig av hverandre.
]]>
Kontraktsbrudd kan gi utestengelse]]>Robert Myhre, Advokatfirma DLA Piperhttps://www.foa.no/single-post/2018/05/16/Kontraktsbrudd-kan-gi-utestengelsehttps://www.foa.no/single-post/2018/05/16/Kontraktsbrudd-kan-gi-utestengelseWed, 16 May 2018 09:26:57 +0000
Dersom en leverandør har misligholdt en kontrakt med en offentlig oppdragsgiver, kan dette medføre at leverandøren blir utestengt fra fremtidige konkurranser. Risikoen for leverandøren er derfor ikke bare det økonomiske oppgjøret i den konkrete kontrakten, men kan potensielt ha betydning for fremtidige kontrakter også.
I forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 (3) f) fremgår det at en leverandør kan utestenges fra en konkurranse, dersom vedkommende tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt med en offentlig oppdragsgiver. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner.
Det er viktig å merke seg at det ikke bare er ovenfor den samme oppdragsgiver man risikererer fremtidig utestengelse. Dersom man begår vesentlig kontraktsbrudd mot en kommune, kan man for eksempel risikere å bli avvist i en senere konkurranse om et oppdrag for staten.
Denne regelen om utestengelse har stor betydning for maktbalansen i kontrakter mellom det offentlige og en leverandør. For leverandørens del vil det være viktig å unngå at kontraktsbruddet klassifiseres som "vesentlig", slik at man ikke risikerer fremtidig utstengelse fra andre kontrakter med offentlig sektor. Dersom en leverandør ser at man risikerer å misligholde kontrakten, kan det derfor være nødvendig å starte forhandlinger med oppdragsgiver tidlig, for å prøve å bli enige om hvordan kontraktsbruddet skal klassifiseres, og hvilke sanksjoner dette i så fall skal føre til. I en forhandling om en minnelig løsning på en tvist, vil også klassifiseringen av kontraktsbruddet være et tema som kan ha stor betydning for leverandøren.
]]>
Skal bli et stjerneeksempel på hva man kan oppnå ved miljøkrav i offentlige anskaffelser]]>https://www.foa.no/single-post/2018/05/13/Skal-bli-et-stjerneeksempel-p%C3%A5-hva-man-kan-oppn%C3%A5-ved-milj%C3%B8krav-i-offentlige-anskaffelserhttps://www.foa.no/single-post/2018/05/13/Skal-bli-et-stjerneeksempel-p%C3%A5-hva-man-kan-oppn%C3%A5-ved-milj%C3%B8krav-i-offentlige-anskaffelserSun, 13 May 2018 15:33:56 +0000
På Stortinget er det bred enighet om å gjøre det nye regjeringskvartalet til et stjerneeksempel på hva man kan opp nå ved miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det skal bli et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri. Det fremgår av en nylig avgitt komiteinnstilling basert på et representantforslag.
Representantforslaget som kom fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, gikk ut på at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet.
Byggingen av regjeringskvartalet er en av de største enkeltstående offentlige anskaffelsene som vil gjøres i Norge i tiårene framover. Derfor mener forslagsstillerne at trevirke skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Dette vil gjøre det nye regjeringskvartalet til et eksempel på god norsk byggeskikk slik hovedflyplassen på Gardermoen ble etter at Stortinget vedtok det, heter det i Dokument 8:103 S (2017-2018).
Ledende eksempel
I innstillingen som nylig kom fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite heter det at en enstemmig komite foreslår at Stortinget skal be regjeringen sørge for at regjeringskvartalet blir et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri, i tråd med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, hvor et livsløpsperspektiv legges til grunn. Dessuten:
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at bygging av regjeringskvartalet skal bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører i tråd med målene for Nasjonalt program for leverandørutvikling.»
Nasjonalt program for leverandørutvikling
Komiteen vil understreke at det er viktig at utbyggingen av nytt regjeringskvartal benytter erfaringene som er utviklet gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet har økt innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser og gitt bedre og mer effektive produkter og tjenester, næringsvekst samt lavere utslipp. Komiteen stiller seg positiv til bruk av utviklingsprosjekter som bidrar til innovasjon og utvikling, samt redusert klimabelastning. Komiteen peker på at regjeringen må vurdere om deler av regjeringskvartalet er egnet for utviklingsprosjekter. Komiteen er positiv til dette, og peker på muligheten slike utviklingsprosjekter kan gi til å vurdere om blant annet tre som byggemateriale kan ivareta grunnleggende hensyn til brannsikkerhet, skader ved naturkatastrofer og terror.
Redusere miljøbelastningen
Den nye loven om offentlige anskaffelser (§ 5) legger vekt på å redusere offentlige innkjøps klima- og miljøbelastning, heter det. Bygg- og anleggssektoren står for 40 pst. av materialforbruket i Norge, og det offentlige står for mer enn 40 pst. av innkjøpene i et byggemarked på over 1 000 mrd. kroner. Ifølge Asplan Viak er det totale klimafotavtrykket til den norske bygg- og anleggssektoren 9,5 millioner tonn CO2 årlig. Stadig mer energieffektive bygg gjør at materialbruk står for den største delen av utslippene – totalt like mye som alle utslipp fra privatbiler. Asplan Viak hevder at
«trebyggeri kan halvere klimagassutslippene fra materialbruk uten økte kostnader.»
]]>
Seminarklipp: Environmental Product Declaration (EPD)]]>https://www.foa.no/single-post/2018/05/09/Seminarklipp-Environmental-Product-Declaration-EPDhttps://www.foa.no/single-post/2018/05/09/Seminarklipp-Environmental-Product-Declaration-EPDWed, 09 May 2018 14:59:52 +0000
Jobber du med anskaffelser og lurer på hva de tre mystiske bokstavene EPD egentlig betyr? Advokatfullmektig Kaja Sæland Sandvig gjennomgikk hva det innebærer å ha en Environmental Product Declaration (EPD) da vi inviterte til seminar om miljø og offentlige anskaffelser.
På seminaret deltok også Miljøfyrtårn, Fairtrade, og stiftelsen Miljømerking.