01/12/2019

I sak C-267/18 var spørsmålet om en tilbyder kan avvises, dersom vedkommende har benyttet underleverandører i tidligere kontrakter, uten at dette var avtalt med oppdragsgiver. 

Bakgrunn 

Saken gjaldt en kommune i Romania, som hadde inngått en avtale med en leverandør (Delta) i...

07/04/2019

Regelverket gjør unntak for visse tjenestekjøp fra ideelle organisasjoner, jf. FOA § 2-4 a). Det har vært mye usikkerhet knyttet til definisjonen av ideelle organisasjoner, og endelig har EU-domstolen gitt viktige avklaringer. I dom C-465/17 er både kriteriene "ideelle organ...

17/03/2019

EU-domstolen hadde i sak 546/16 til behandling spørsmål om en oppdragsgiver kan benytte en evalueringsmodell, der tilbud som ikke oppfyller et minste antall poeng på kvalitet blir forkastet. Det vil si at tilbudet ikke blir vurdert opp mot pris. Dette svarte domstolen bekref...

03/03/2019

Bilde: Silje Drevdal / Statens vegvesen 

Lagmnannsretten har i en helt fersk dom tatt stilling til: 

1) hvilke veiledning må gis i konkurransegrunnlaget,

2)hva er "tilsvarende dokumentasjon" som EMAS og ISO 14001  

3) når har oppdragsgiver plikt til å foreta avklaringer 

Sa...

16/02/2019

Ofte brukes ord som «minstekrav» eller «absolutte krav» i konkurransegrunnlaget, når varen eller tjenesten som skal leveres blir beskrevet. Da må oppdragsgiver avvise tilbud som ikke oppfyller kravet, selv om det er små avvik. Det er ikke alltid avvisningen fremstår som forn...

Please reload

No upcoming events at the moment