25/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-10 2) slår fast at under forhandlinger med leverandørene "skal oppdragsgiveren ikke uten samtykke gi de øvrige leverandørene tilgang til løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandør har gitt."

Et vanlig spørsmå...

09/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-5 første ledd oppstiller etter sin ordlyd kun en rett for oppdragsgiver til å foreta avklaringer i tilbudet.

Under visse omstendigheter kan det likevel oppstilles en plikt til å foreta avklaringer før et tilbud eventuelt avvises. Dett...

01/10/2019

Reglene om offentlige anskaffelser oppstiller et krav om at konkurransedokumentene skal utformes tilstrekkelig klart. Dette er nødvendig for at potensielle tilbydere skal kunne være i stand til å vurdere om de oppfyller kravene som her fremgår. KOFA-sak 2018/344 illustrerer...

05/05/2019

Utgangspunktet i forskriften § 23-5 (1) er klart: Oppdragsgiver har adgang til å skriftlig avklare tilbud ved at tilbydere ettersender, supplerer, avklarer eller utfyller informasjon i tilbudet. Avklaringen skal gjøres innen en kort tilleggsfrist og må gjelde opplysninger el...

22/04/2019

I sak 2018/75 klargjør KOFA hvilke type avvik som gir mulighet til å omgjøre en kontraktstildeling. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 25-1 fjerde ledd kan en kontraktstildeling omgjøres frem til kontrakten er inngått dersom «valg av leverandør er i strid med forsk...

Please reload

No upcoming events at the moment