«Bruk av merkeordninger kan bli dyrt for leverandører og gi konkurransebegrensning» var overskriften i artikkel på nettsiden Forum for Anskaffelser (www.foa.no) 25. november. Dette er ikke første gangen vi har hørt denne argumentasjonen. Kanskje på tide med en litt annen og...

18/11/2018

Det er også risiko for korrupsjon og misligheter knyttet til innovative

anskaffelser, fastslås det i dokumentasjonen som ligger til grunn for Helse Midt-Norges nylig vedtatte antikorrupsjonsprogram. Derfor er det bl.a. viktig i innovasjonsprosjekter å skille mellom deltakelse...

04/11/2018

Best Value Procurement (BVP) er en effektiv og lovende metode for leverandøranskaffelse og prosjektstyring, men både oppdragsgivere og entreprenører vil dra fordel av mer opplæring og kompetanse i metoden. Det fremgår av en nylig publisert masteroppgave fra NTNU. Forholdet t...

21/10/2018

Å bruke ressurser på å utvikle dagens anbudssystem må forventes å gi langt bedre resultater enn en eventuell omstilling til en form for egenregi eller utvidet egenregi.  Det fastslår Vista Analyse i en rapport, og tar dermed et oppgjør med krefter i rutebil-bransjen som er s...

23/09/2018

En internrevisjon i Helse Vest munner ut i fem anbefalinger for å sikre gode IKT-anskaffelser. En av disse er å ajourføre kost-nytte-vurderinger underveis i prosessen. - De initielle kost-nytte-vurderingene er basert på at leverandørene kan levere på alle krav som er present...

Please reload

No upcoming events at the moment