01/12/2019

I sak C-267/18 var spørsmålet om en tilbyder kan avvises, dersom vedkommende har benyttet underleverandører i tidligere kontrakter, uten at dette var avtalt med oppdragsgiver. 

Bakgrunn 

Saken gjaldt en kommune i Romania, som hadde inngått en avtale med en leverandør (Delta) i...

25/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-10 2) slår fast at under forhandlinger med leverandørene "skal oppdragsgiveren ikke uten samtykke gi de øvrige leverandørene tilgang til løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandør har gitt."

Et vanlig spørsmå...

09/11/2019

Forskrift om offentlige anskaffelser § 23-5 første ledd oppstiller etter sin ordlyd kun en rett for oppdragsgiver til å foreta avklaringer i tilbudet.

Under visse omstendigheter kan det likevel oppstilles en plikt til å foreta avklaringer før et tilbud eventuelt avvises. Dett...

03/11/2019

Dersom oppdragsgiver ber leverandørene estimere forbruksmengder eller antall timer som vil gå med, skaper dette utfordringer for evalueringen. Hvordan kan oppdragsgiver sammenligne estimerte priser, og hva gjør oppdragsgiver om estimatene fremstår som urealistiske?

Dersom det...

19/10/2019

Hva skal anses som en forretningshemmelighet? Spørsmålet er viktig, fordi offentlige oppdragsgivere skal hindre at andre får tilgang til andres forretningshemmeligheter. Leverandøren som blir tildelt en kontrakt vil typisk hevde at det meste som står i tilbudet skal anses fo...

Please reload

No upcoming events at the moment