05/05/2018

Oppdragsgiveren har et vidt innkjøpsfaglig skjønn ved utformingen av tildelingskriteriene.Tildelingskriteriene kan derimot ikke gi oppdragsgiveren et tilnærmet ubegrenset skjønn ved evalueringen av tilbudene.Oppdragsgiveren må dessuten tolke kriteriene på samme måte gjennom...

27/09/2017

Rom Eiendom AS (Bane NOR SF) sendte ut en invitasjon til konkurranse med forhandling om utskifting av tak på Våler stasjon. Klager anførte blant annet at innklagedes tildelingsevaluering var i strid med kravene til forutberegnelighet og likebehandling som

følge av at opplysni...

22/08/2017

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonferansen for totalentreprise ved oppføringen av et krisesenterbygg i Tromsø. Klager anførte at innklagede hadde brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 ved å benytte andre poengberegningsmetoder enn de som var angitt i konkurr...

Please reload

No upcoming events at the moment