top of page

Sikter mot å kunngjøre landets første innovasjonspartnerskap i høst

Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Minst tre av de som søker om å delta i partnerskapet, kan regne med å bli prekvalifisert for forhandlingene.

Landets første innovasjonspartnerskap er under forberedelse i Stavanger kommune. Kommunen, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Nasjonalt program for leverandørutvikling har inngått avtale om å gjennomføre et slikt partnerskap knyttet til utvikling av nye varer og/eller tjenester innen helseområdet.

Når man prøver ut en ny anskaffelsesprosedyre, er det også stor interesse for dette for andre offentlige innkjøpere. Av den grunn er Bærum kommune, Kristiansand kommune og NAV hjelpemiddel med som følgevirksomheter.

Formålet med innovasjonspartnerskap

Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt løsninger for å løse et spesifikt behov. Prosedyren skal bare benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet. Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling, og det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører. Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål, og etter hver fase kan oppdragsgiver, basert på delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet.

Stavangers motivasjon for å kaste seg på et innovasjonspartnerskap på helse, er at kommune ønsker å være frempå og bli utfordret til å være nyskapende. De vil bevege seg inn på etterspørselsdreven innovasjon, og slår fast at det ikke er realistisk at offentlig sektor skal kunne opprettholde velferdssamfunnet. Likeledes er det en klar forventning fra politisk hold om at kommunen skal ta risiko og være næringsrettet

Kunngjøring i høst

Av de fem fasene i prosessen er kommunen lagt bak seg behovsindentifisering og markedsdialog. Leverandører som deltar i innovasjonspartnerskapet, som blir kunngjort i 2017, vil helt eller delvis få kompensasjon for sin utviklingsinnsats. Det er leverandøren som vil eie rettigheten til produktet/løsningen, inklusive retten til kommersialisering

Det er avsatt inntil kr 12 millioner til utvikling av løsninger, og forventer i etterkant å kjøpe en eller flere av løsningene som blir utviklet. Det vil kunne skje direkte ved bruk av en opsjon og uten ny konkurranse.

Tjenestedesign

I forbindelse med behovsidentifisering har Stavanger kommune bl.a. valgt å benytte seg av et tjenestedesignbyrå for å gjennomføre to workshoper med fokus på å identifisere og avdekke behov som kan være aktuelle.

Innovasjonsrommet beskrives slik: Det søkes et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem.

Kommunen sikter seg inn på å prekvalifisere minst tre søkere, og gjennomføre forhandlinger med sikte på å tildele partnerskapskontrakt med kjøpsopsjoner/forpliktelse. Det blir gjennomføring av en eller flere innovasjonsprosesser for å utvikle løsninger, som skal ha internasjonalt konkurransepotensial, heter det i omtalen av prosjektet på kommunens nettsider.

bottom of page