top of page

Anskaffelser tungt inne i halvparten av Helse Midt-Norges største risikoprosjekter

Tre store IKT-prosjekter der anskaffelser spiller en sentral rolle samtidig med bygging av et helt nytt sykehus, gir Helse Midt-Norge en betydelig risikoutfordring. At disse fire store prosjektene gjennomføres samtidig gjør ikke risikoen mindre. Risikodempende tiltak er iverksatt, forsikrer administrasjonen overfor styret i en «Top 10-risiko»-sak. I halvparten av de største risikoprosjektene på listen spiller anskaffelser direkte eller indirekte tungt inn.

Til styremøtet i det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge nylig forelå en «Topp 10-liste» over risikoprosjekter i regi av foretaket. Tre av disse gjaldt anskaffelser direkte, og et par andre anskaffelser indirekte – gjennom såkalt samtidighet.

Ett av prosjektene er Helseplattformen, som er et stort og komplekst program med betydelig iboende risiko. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune samarbeider med alle kommuner i regionen om programmet.

Helseplattformen og innføring av nye systemer krever omfattende endringer i måten

organisasjonen arbeider på, heter det i styresaken, den vil legge til rette for realisering av betydelige kvalitative gevinster.

Betydelig usikkerhet

Før anskaffelsesprosessen er gjennomført, er det betydelig usikkerhet knyttet til

kostnader, tidsplan/fremdrift, samhandling med kommunene og evne til gevinstrealisering. Det er iverksatt risikoreduserende tiltak, ifølge sakspapirene til styremøtet.

Et annet prosjekt er innføring av nytt logistikk- og økonomisystem, som er et omfattende og ressurskrevende prosjekt, med betydelig risiko for kostnadsoverskridelser, forsinket implementering og gevinstrealisering. Innføringen ble ferdigstilt våren 2017 med godt resultat, men styret besluttet å gå videre med oppstart av legemiddelkjeden høsten

2017 og konseptvurderinger av de øvrige forsyningskjedene i programmet. Prosjektet er

vedtatt med en kostnadsramme på 105 mill kroner. Før anskaffelser er gjennomført er det stor usikkerhet knyttet til kostnader og tidsplan/fremdrift, samt ressursbehov i helseforetakene, heter det, og risikoreduserende tiltak er innført.

Laboratoriedatasystem

Styret i Helse Midt-Norge RHF har også besluttet å kunngjøre konkurranse for anskaffelse

av et nytt felles laboratoriedatasystem (HMN-LAB) i regionen. Anskaffelsen i HMN-LAB er

delt inn i to områder. Dagens systemer på laboratoriene er gamle og utdaterte, og det er ressurskrevende å opprettholde riktig kvalitet. Et fremtidig system skal ha et moderne brukergrensesnitt og gi økt kvalitet og pasientsikkerhet. Det skal også understøtte en kostnadseffektiv drift og ha en bedre funksjonalitet og integrasjonsmuligheter. Utskiftning av laboratoriesystemer er planlagt gjennomført før Helseplattformens innføring av ny pasientjournal. Også her er risikoreduserende tiltak etablert, ifølge sakspapirene til styremøtet.

Helse Midt-Norge har også andre store prosjekter på gang, ikke minst nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Det dreier seg også om anskaffelser. Vedtatt prioritering av disse fire store investeringene gir en samtidighetsrisiko, både økonomisk, ved innføring og behov for uttak av personell. Det er derfor innført ytterligere risikoreduserende tiltak gjennom tettere samhandling mellom de fire store investeringsprosjektene.


bottom of page