top of page

KOFA 2017/68


Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for levering av bygge- og anleggsarbeider i prosjektet "Heimdal stasjon, forlengelse spor 3". Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å tillate valgte leverandør å supplere sitt tilbud etter fristen for å levere endelig tilbud. Klagenemnda fant at innklagedes handlinger var i samsvar med forsyningsforskriften § 19-5 og prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet. Klagers anførsler om brudd på regelverket ved evalueringen, førte heller ikke frem.

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2017 i sak 2017/68

Klager:

Norsk Jernbanedrift AS

Innklaget:

Bane NOR SF

Klagenemndas medlemmer:

Finn Arnesen, Tone Kleven og Kristian Jåtog Trygstad

Bakgrunn:

(1) Bane NOR SF (heretter innklagede) inviterte 17. januar 2017 til deltakelse i en konkurranse med forhandling for levering av bygge- og anleggsarbeider i prosjektet "Heimdal stasjon, forlengelse spor 3". Forespørselen om å delta ble sendt til 348 godkjente leverandører i prekvalifikasjonsbasen TransQ. Tilbudsfrist ble i konkurransegrunnlaget A1 punkt 7 satt til 10. mars 2017.

(2) Av konkurransegrunnlaget kapittel A1 punkt 2 gikk det frem at prosjektet "Heimdal stasjon" omfattet flere entrepriser:

"Prosjektet Heimdal stasjon, forlengelse spor 3 omfatter flere entrepriser. Hensikten med prosjektet er å oppnå bedre kjøretid og kapasitet for godstog og persontog på Dovrebanen og gjennom Heimdal stasjon. Spor 3 skal være tilrettelagt for skifting av vognstammer til og fra Heggstadmoen godsterminal.

Denne entreprisen for Heimdal stasjon, forlengelse av spor 3 omfatter sporarbeider, KL- arbeider [1] og grunnarbeider.

For nærmere beskrivelse av leveransen vises det til kap. A3 og kap. D i konkurransegrunnlaget."

(3) Det fremgikk av konkurransegrunnlaget kapittel A3 ("Orientering om prosjektet") punkt

1.1 at den aktuelle entreprisen ville bli gjennomført delvis parallelt med de andre entreprisene i prosjektet "Heimdal stasjon". Entreprisen i denne saken – E02 – ble betegnet som hovedentreprisen:

"Spor 3 skal forlenges slik at en får en sporlengde på 688 meter. En forlengelse av spor gir mulighet for […] at man kan håndtere godstog med lengde på 600 m. Spor 3 skal være tilrettelagt for skifting av vognstammer til og fra Heggstadmoen godsterminal.

Denne entreprisen (E02) omfatter blant annet masseutskifting under sporene, ny drenering og nytt overvannssystem samt nye føringsveier og trekkekummer, nytt KL- anlegg både i spor 3 og i terminalsporet, sporarbeider med videre. Se også kapittel 1.2 nedenfor.

Forut for denne entreprisen har det vært utført 2 entrepriser. E01 er under utførelse av

Søbstad AS. I entreprise E01 er mye av underbygningsarbeidet utført.

I tillegg ble det utført en mindre signalentreprise for omlegging av signalkabler slik at spunting kunne skje uten hindring.

Trondheim kommune vil starte arbeidet med Johan Tillers veg medio mars 2017 og vil pågå samtidig med entreprise E02.

Entreprisen E02 omhandler utvidelse av infrastrukturen ved spor 3 på Heimdal stasjon. Både underbygning, overbygning og KL-anlegg samt lavspentarbeider."

(4) Forholdet til andre entrepriser i prosjektet ble også nevnt i punkt 1.7:

"I forbindelse med prosjektet skal byggherren utføre følgende øvrige arbeider og entrepriser som til dels skal foregå i samme tidsperiode:

Entreprise bygg/anlegg Trondheim godsterminal, Heggstadmoen. Byggherre: Bane

NOR

Entreprise for Johan Tillers veg (16.03.17 – 01.10.18). Byggherre: Trondheim kommune.

Entreprenørens arbeider og framdrift skal koordineres med disse arbeidene. Entreprenøren må påregne at det kommer andre entrepriser og arbeider innenfor anleggsområdet enn det som er nevnt over."

(5) Kontrakt ville ifølge i konkurransegrunnlaget kapittel B1 punkt 5 bli tildelt tilbudet med det beste forholdet mellom pris (70 %) og kvalitet (30 %). Under punkt 6 ble det videre angitt at "Bane NOR kan, før eller når som helst under forhandlingene, redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. Slik reduksjon vil bli foretatt basert på tildelingskriteriene".

(6) Prisene skulle oppgis i et elektronisk prisskjema som tilbyderne ville ha tilgang til gjennom innklagedes konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbyderne ble også bedt om å oppgi priser i konkurransegrunnlaget kapittel D1 ("Anbudsbeskrivelse") og kapittel E3 ("Tilbudsskjema"). Sistnevnte besto av flere ulike prisskjema, herunder et om "Estimat over regningsarbeider m.m." (punkt 3.2.4). Totalprisen fra disse ble tilbyderne bedt om å angi i punkt E3.1 ("Prissammendrag"). Prisene i dette prissammendraget ville

deretter bli lagt sammen til en "Tilbudssum inkl. mva.", som skulle brukes i evalueringen av tilbudene.

(7) Grensesnittet mot øvrige entrepriser ble nevnt innledningsvis i kapittel D1:

"Grensesnitt andre entrepriser

Arbeidene må koordineres mot entreprisene E01 Forberedende arbeider, Johan Tillers veg, Godsterminal Hegstadmoen, Signalarbeider og BANE NOR - drift sine arbeider."

(8) Under punkt 0.12.91 ("Koordinering mot andre entrepriser") ble dette presisert slik:

"[…] Utførelse av entreprisen fordrer nært samarbeid/koordinering med entreprenører for:

Trondheim kommune, Prosjekt "Johan Tillers veg" (Ferdig høsten 2018) og E01 –

Forberedende arbeider (ferdig ca. 15.06.2017).

[Prisposten] skal dekke alle kostnader for dette inkl. nødvendige møter og koordinering med entreprenører."

(9) I kapittel E3 punkt E3.2.2 ("Maskinpriser") ble tilbyderne bedt om å oppgi timepriser på bruk av ulike maskintyper, eksempelvis gravemaskin 8-10 tonn og hjullaster 20-25 tonn.

(10) Kvalitetskriteriet ("Kvalitet og gjennomføring") ble presisert på følgende måte:

"Tilbyder skal utarbeide et tilbudsdokument som består av følgende punkter: A Oppdragsforståelse.

A1: Tilbyder skal gi en beskrivelse av hvordan entreprisen skal gjennomføres, herunder spesielt hvordan krav til jernbane i drift HMS og ytre miljø skal ivaretas.

A2: Tilbyder skal gi en beskrivelse av hva de anser som de største utfordringene i entreprisen og hvordan disse er tenkt løst.

A3: Tilbyder skal vedlegge et prosjektspesifikt eksempel på [en] kvalitetsplan fra tilsvarende arbeid. Denne må blant annet vise hvordan MOP [miljøoppfølgningsplan] blir ivaretatt.

BaneNor vil vektlegge at leverandøren viser god oppdragsforståelse, og særlig legge vekt på forståelse av utfordringer knyttet til

- Jernbaneentrepriser

- Styring av underentreprenører

- Reduksjon av miljøulemper

- Oppfølging av HMS og ytre miljø

B Fremdrift-/gjennomføringsplan.

B1: Tilbyder skal utarbeide en fremdriftsplan for entreprisen ihht byggherrens forslag til faseplan. Følgende må minimum fremkomme av planen: oppstart / gjennomføringstid / avslutning / milepæler for hovedaktiviteter og kritiske aktiviteter. Plan for bruddhelg i mars 2018 må utarbeides.

B2: Tilbyder skal utarbeide en ressurs- og bemanningsplan for entreprisen (omfatter plan for mannskap og maskiner/biler i de ulike hovedaktivitetene).

BaneNor vil vektlegge at leverandøren viser god gjennomføringsevne og fleksibilitet med hensyn til planlagt fremdrift. Tilgjengelig kapasitet mht antall maskiner/biler/mannskap må synliggjøres og hvordan disse er tenkt disponert i entreprisen […]".

(11) Innen tilbudsfristen mottok innklagede fem tilbud. I henhold til konkurransegrunnlaget kapittel B1 punkt 6 ble tre av disse tilbyderne invitert til forhandlinger. Disse tre var Norsk Jernbanedrift AS (heretter klager), Teknobygg AS og Veidekke Entreprenør AS (heretter valgte leverandør).

(12) Forhandlingsmøter med de tre nevnte tilbyderne ble avholdt 21. mars 2017. For hver av tilbyderne holdt innklagede en presentasjon hvor tilbudets styrker og svakheter ble gjennomgått.

(13) Under forhandlingsmøtet med klager ble det blant annet påpekt at "Kvalitetsplan mangler". Det ble videre påpekt at "Tiltak knyttet til utfordringer i mindre grad [er] beskrevet" og at klager "i svært liten grad [synliggjør] gjennomføringsmessige grensesnitt med entreprise JT.veg.".

(14) Under gjennomgangen av valgte leverandørs tilbud ble det blant annet påpekt at valgte leverandør hadde gitt en "noe mangelfull beskrivelse ift hvordan denne entreprisen skal gjennomføres". Det ble videre vist til at "Kvalitetsplan [er] noe mangelfull". På samme måte som klager fikk valgte leverandør også beskjed om at tilbudet "i svært liten grad [synliggjør] gjennomføringsmessige grensesnitt med entreprise JT.veg.".

(15) På forhandlingsmøte ble det presisert overfor tilbyderne at pakking av spor og sporveksler skulle utføres i egenregi. Informasjon om dette ble også sendt tilbyderne gjennom innklagedes KGV 22. mars 2017:

"Pakking av spor og veksler er nå planlagt utført av Bane NOR. Dette for å unngå at det er flere pakkemaskiner i området. Bane NOR har bestilt 4 skift med pakkemaskin i første uke etter bruddhelg i mai 2017. Om ønskelig kan entreprenør tilby en pakkemaskin. Det vises i denne sammenhengen til kapittel E3."

(16) I et nytt tilbudsskjema (konkurransegrunnlaget kapittel E3) som innklagede sendte ut til tilbyderne, ble det i punkt E.3.2.2 ("Maskinpriser") åpnet for å oppgi skiftpris for pakkmaskin.

(17) Frist for å levere revidert tilbud ble satt til 28. mars 2017. Både klager og valgte leverandør leverte revidert tilbud innenfor denne fristen.

(18) Ved brev datert 4. april 2017 informerte innklagede om at kontrakten var tildelt valgte leverandør. Av tildelingsbrevet gikk det frem at innklagede hadde benyttet en lineær metode for beregning av poeng på priskriteriet, der lavest pris ville gi 10 poeng og de øvrige tilbudene en forholdsmessig lavere score. Klager hadde tilbudt den laveste prisen

og fikk dermed 10 poeng på priskriteriet. Valgte leverandørs tilbud var ca. 1,8 millioner kroner dyrere, og ble tildelt 9,6 poeng.

(19) På tildelingskriteriet "Kvalitet og gjennomføring" fikk klager 4,0 poeng. Valgte leverandør fikk 4,6 poeng, som var den høyeste oppnådde poengsummen på dette kriteriet. For at den angitte vekten av tildelingskriteriet skulle bli riktig, ble valgte leverandørs poengsum oppjustert til 10 og poengsummen i de øvrige tilbudene skalert i henhold til faktoren 10/høyest oppnådd poengsum. Dette resulterte i 8,8 poeng til klager. Om klagers tilbud ble det sagt følgende:

"Deres tilbud er på dette kriteriet trukket poeng for blant annet:

Oppdragsforståelse herunder blant annet manglende beskrivelse av utfordringer og grensesnitt mot andre entrepriser. Kvalitetsplan fra tilsvarende prosjekt er ikke vedlagt, kun miljøplan."

(20) Dette ga en sammenlagt score på 9,64 poeng til klager og 9,72 poeng til valgte leverandør. (21) Ved melding i innklagedes KGV 4. april 2017 og på e-post 5. april 2017, ba klager om

innsyn i en rekke ulike dokumenter, herunder oversikt over inngående og utgående korrespondanse mellom innklagede og tilbyderne i konkurransen. Av denne korrespondansen gikk det frem at innklagede hadde vært i kontakt med valgte leverandør etter fristen for å levere revidert tilbud. Ut fra tittelen på e-postene – "Sv: Revidert tilbud fra Veidekke", "Revidert tilbud fra Veidekke – Kvalitetsplan" – så det ut som korrespondansen gjaldt innholdet i valgte leverandørs tilbud.

(22) På e-post av 7. april 2017 ba klager om mer informasjon rundt den nevnte korrespondansen mellom innklagede og valgte leverandør. På bakgrunn av den informasjonen som innklagede ga om dette, sendte klager 18. april 2017 en klage hvor innklagede ble bedt om å omgjøre tildelingsbeslutningen. Klagen ble besvart av innklagede i brev datert 21. april 2017. Klagers anmodning om å omgjøre tildelingsbeslutningen, ble ikke tatt til følge.

(23) Kontrakt med valgte leverandør ble inngått 26. april 2017.

(24) Saken ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved brev datert

15. mai 2017.

(25) Nemndsmøte i saken ble avholdt 20. november 2017.

Anførsler:

Klager har i det vesentlige anført:

(26) Etter fristen for å levere endelig tilbud, har innklagede bedt valgte leverandør om å levere både pris på pakkmaskin og ytterligere eksempler på prosjektspesifikke kvalitetsplaner. Dette er ikke i samsvar med forsyningsforskriften § 19-5 og prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet.

(27) Ved evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet "Kvalitet og gjennomføring" og underkriteriet "Oppdragsforståelse", har innklagede lagt avgjørende vekt på tilbydernes beskrivelser av utfordringene med grensesnittet mot andre entrepriser. Dette forholdet er

ikke beskrevet i forbindelse med noen av underkriteriene. Evalueringen er derfor i strid med prinsippet om forutberegnelighet i loven § 4.

(28) Klagers tilbud er videre trukket i poeng fordi det ikke lå noen kvalitetsplan ved tilbudet.

En slik plan kunne innklagede lovlig ha innhentet etter forsyningsforskriften § 19-5. For å sikre likebehandling av tilbyderne, hadde innklagede etter omstendighetene også en plikt til å innhente en slik plan. Miljøplanen som klager har levert inneholder under enhver omstendighet en del av det samme som er beskrevet i klagers kvalitetsplan fra det samme prosjektet.

Innklagede har i det vesentlige anført:

(29) Pakking av spor skulle utføres av innklagede selv, med innklagedes egen pakkmaskin.

Det var derfor valgfritt å tilby pris for bruk av pakkmaskin, tilbydernes pris på bruk av pakkmaskin ble ikke hensyntatt ved evalueringen av tilbudene. Når det gjelder de ettersendte eksemplene på prosjektspesifikke kvalitetsplaner, fant man det tvilsomt om det var i samsvar med forsyningsforskriften § 19-5 å etterspørre disse, og i evalueringen av valgte leverandørs endelige tilbud så man derfor vekk fra dem.

(30) Under tildelingskriteriet "Kvalitet og gjennomføring" og underkriteriet "Oppdragsforståelse" ble tilbyderne bedt om å beskrive "de største utfordringene i entreprisen og hvordan disse er tenkt løst". I den aktuelle anskaffelsen er grensesnittet mot andre entrepriser nettopp en slik særskilt utfordring. Dette fremgikk flere steder i konkurransegrunnlaget. Ved gjennomgangen av klagers opprinnelige tilbud, ble den mangelfulle beskrivelsen av grensesnittet mot andre entrepriser derfor trukket frem som en svakhet ved tilbudet. Det kan da ikke ha fremstått som uventet for klager at dette ville bli tillagt vekt også ved evalueringen av det endelige tilbudet.

(31) På grunn av tvilsomheten ved lovligheten av å spørre valgte leverandør om en prosjektspesifikk kvalitetsplan, valgte man som nevnt å se vekk fra denne ettersendte dokumentasjonen i evalueringen av valgte leverandørs tilbud. For klagers vedkommende fremsto det som klart at tilbudet ville bli forbedret dersom man tillot ettersending av en prosjektspesifikk kvalitetsplan, og dermed klart at en slik ettersending ikke ville være lovlig.

Klagenemndas vurdering:

(32) Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder bygge- og anleggsarbeider ved forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon. Anskaffelsens verdi er av innklagede opplyst å ligge på rundt 55 millioner kroner. Innklagede er en statlig myndighet som utfører transportaktiviteter som definert i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene av 12. august 2016 nr. 975 (forsyningsforskriften)

§ 1-6, jf. § 1-1 bokstav d. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 følger anskaffelsen dermed forsyningsforskriften del I og del II, jf. forskriften §§ 5-1 og

5-2.

Ettersending av opplysninger etter tilbudsfristens utløp

(33) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å tillate valgte leverandør å supplere sitt tilbud etter fristen for å levere endelig tilbud i konkurransen. Klager viser i denne forbindelse til forsyningsforskriften § 19-5.

(34) Det følger av denne bestemmelsen at oppdragsgiver skriftlig kan be leverandørene om å "ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler", jf. første ledd.

(35) En slik supplering eller avklaring må imidlertid ikke medføre at tilbudet "forbedres", jf. andre ledd.

(36) Bestemmelsen er en gjennomføring av artikkel 76 fjerde ledd i direktiv 2014/25/EU (forsyningsdirektivet). Om den likelydende bestemmelsen i artikkel 56 tredje ledd i direktiv 2014/24, gjennomført ved anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974)

§ 23-5, har klagenemnda i sak 2017/95 premiss 28 uttalt følgende:

"[…] Artikkel 56 tredje ledd i direktiv 2014/24, som forskriften § 23-5 (1) inkorporerer, må forstås på den måten at den utvider adgangen til supplering og ettersending av dokumentasjon sammenlignet med tidligere. Mens artikkel 51 i direktiv 2004/18 kun gav adgang til å 'supplere eller uddybe' fremlagt dokumentasjon, favner artikkel 56 tredje ledd videre. Den gjelder ikke kun dokumentasjon relatert til leverandørenes oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, og bruker begrepene 'indsende, supplere, præcisere eller fuldstændiggøre de relevante oplysninger eller dokumentationen'. […] Bestemmelsen angir eksplisitt at den gir adgang til å ettersende dokumenter som mangler. Den avgjørende begrensningen ligger i at anmodningen om ettersendelse skal 'fremsættes under fuld overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed'."

(37) Klagenemnda legger til grunn at bestemmelsen i forsyningsforskriften § 19-5 skal forstås på samme måte. Det avgjørende for om innklagede har holdt seg innenfor sin adgang til å etterspørre opplysninger, er altså om dette har skjedd på en måte som er i samsvar med de grunnleggende prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet.

(38) Innklagede har ifølge klager brutt de grunnleggende prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet ved å spørre valgte leverandør om to ulike opplysninger eller dokumenter: 1) pris på pakkmaskin og 2) kvalitetsplan. Begge deler ble gjort etter fristen for å levere endelig tilbud, som var 28. mars 2017.

Pris på pakkmaskin

(39) Klager anfører for det første at det var i strid med forsyningsforskriften § 19-5 å innhente pris på pakkmaskin.

(40) Av melding i KGV datert 30. mars 2017, går følgende utveksling mellom innklagede og valgte leverandør frem:

"[Innklagede:] Hei

Etter forhandlingene sendte vi ut et revidert tilbudsskjema – det er i dette lagt inn nye poster for pakkmaskin.

Ber om at det nye skjemaet sendes inn snarest.

[…]

[Valgte leverandør:]

Oversender revidert tilbudsskjema inkl. pakkmaskin […]".

(41) Som det fremgår gjaldt utvekslingen det faktum at innklagede – etter gjennomførte forhandlinger med tilbyderne – sendte ut et nytt tilbudsskjema, hvor det var tatt inn egne poster for skiftpris ved bruk av pakkmaskin. Dette nye skjemaet ble ikke fylt ut og sendt inn sammen med valgte leverandørs endelige tilbud. Som utvekslingen ovenfor viser, sendte valgte leverandør dette skjemaet inn etter den endelige tilbudsfristen. Dette er heller ikke bestridt av innklagede.

(42) Innklagede har forklart at pakking av spor og sporveksler skulle utføres av innklagede selv, og at det derfor var valgfritt for tilbyderne å gi skiftpris på bruk av pakkmaskin.

(43) Informasjon om dette ble gitt av innklagede på forhandlingsmøte 21. mars 2017 og gjennom melding i innklagedes KGV 22. mars 2017, se premiss 15 og 16 ovenfor. Av meldingen i KGV gikk det frem at tilbyderne kunne tilby pris for pakkmaskin dersom det var "ønskelig".

(44) Innklagede viser til at tilbydernes priser på pakkmaskin av denne grunn ikke inngikk i evalueringen av tilbudene. I tilbudsskjemaet punkt E3.1 ("Prissammendrag"), som dannet grunnlaget for tilbydernes tilbudssum, er det tatt utgangspunkt i punkt 3.24 ("Estimat over regningsarbeider m.m.). I sistnevnte del av tilbudsskjemaet er tilbyderne bedt om å angi gjennomsnittlig timepris på alle kategorier av maskiner. For bruk av pakkmaskin er det bedt om skiftpris. Kontrollregninger av tilbudene viser ifølge innklagede at alle tilbyderne har forstått dette på samme måte, og at ingen av tilbyderne dermed har inkludert bruk av pakkmaskin i prissammendraget. Det forhold at valgte leverandør fikk anledning til å ettersende priser på pakkmaskin, hevder innklagede, medførte dermed ingen forbedring av valgte leverandørs tilbud i strid med regelverket.

(45) Klagenemnda kan i det vesentlige slutte seg til dette. Forklaringen fra innklagede viser, og prisskjemaet gir objektive holdepunkter for å fastslå, at tilbyderne ikke skulle konkurrere på pris for pakkmaskin. Tilbydernes priser på pakkmaskin, hadde således ingen innvirkning på innklagedes valg av leverandør. Innklagedes anmodning til valgte leverandør om å ettersende et nytt prisskjema, inkludert pris på pakkmaskin, kan under disse omstendighetene ikke anses som en forbedring av tilbudet i strid med prinsippene om likebehandling og gjennomsiktighet.

Kvalitetsplan

(46) Klager anfører for det andre at det var i strid med forsyningsforskriften § 19-5 å innhente nytt eksempel på en prosjektspesifikk kvalitetsplan.

(47) Det fremgikk av tildelingskriteriet "Kvalitet og gjennomføring" at tilbyderne skulle vedlegge en slik plan, jf. premiss 10 ovenfor. Kvalitetsplanen skulle evalueres under underkriteriet "Oppdragsforståelse".

(48) Av innklagedes gjennomgang av valgte leverandørs opprinnelige tilbud går det frem at kvalitetsplanen som valgte leverandør leverte, ble ansett "noe mangelfull". I den opprinnelige evalueringen ble valgte leverandør tildelt 4,5 poeng av 5 mulige på dette punktet.

(49) Ved oversendelsen av endelig tilbud skrev valgte leverandør at man ville sende inn et nytt eksempel på en prosjektspesifikk kvalitetsplan:

"Hei

Vedlagt følger revidert tilbud fra Veidekke.

KS og HMS-dokumenter fra en tilsvarende jobb, her den nærliggende entreprisen 'Johan

Tillers vei', ettersendes i en egen melding slik at det blir lettere å separere dokumentene."

(50) Denne planen mottok imidlertid ikke innklagede innen den endelige tilbudsfristen. Det er ubestridt at innklagede deretter – etter den endelige tilbudsfristen – ba valgte leverandør om å levere inn den nevnte planen. Av utvekslingen mellom innklagede og valgte leverandør datert 29. mars 2017, går det frem at valgte leverandør ettersendte eksempel på kvalitetsplan fra to ulike prosjekter:

"[Innklagede:] Hei

Ber om at dere ettersender snarest følgende dokumentasjon:

[…] Prosjektspesifikk kvalitetsplan fra tilsv. arbeider. […]

[Valgte leverandør:] Hei

Vedlegger eksempel på kvalitetsplan fra to forskjellige prosjekter, hvorav den ene er under utarbeidelse nå.

Disse to planene viser at vi tilpasser kvalitetsplanen til det enkelte prosjektet […]".

(51) Innklagede har forklart at man anså det som usikkert om det var adgang til å etterspørre og motta den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, og at man dermed så vekk fra denne ved evalueringen av valgte leverandørs endelige tilbud. Innklagede viser til at valgte leverandørs endelige tilbud fikk samme score som det opprinnelige tilbudet på dette punkt, altså 4,5 poeng.

(52) Slik nemnda ser det, var det objektive holdepunkter for at valgte leverandørs kvalitetsplan for entreprisen "Johan Tillers vei" forelå og ble tilbudt ved innleveringen av valgte

leverandørs endelige tilbud. Innklagedes melding til valgte leverandør 29. mars 2017, som tok sikte på å få ettersendt dette tilbudte dokumentet, må derfor i utgangspunktet anses i tråd med forsyningsforskriften § 19-5.

(53) Av det påfølgende svaret fra valgte leverandør, fremgår det imidlertid at det er lagt ved eksempel på kvalitetsplan fra to forskjellige prosjekter. Disse planene er ikke lagt frem for nemnda. Ut fra tittelen på dokumentene ser det imidlertid ut som de gjelder andre prosjekter enn entreprisen "Johan Tillers vei", som innklagede altså lovlig hadde etterspurt. De aktuelle kvalitetsplanene var altså noen andre enn den som forelå og ble tilbudt ved leveringen av valgte leverandørs endelige tilbud.

(54) I denne situasjonen er klagenemnda enig i at det riktige vil være å se vekk fra den aktuelle dokumentasjonen ved evalueringen av tilbudet, slik det er dokumentert at innklagede gjorde.

(55) Klagers anførsel om at innklagede har brutt forsyningsforskriften § 19-5, kan ikke føre frem.

Tildelingsevalueringen – "Oppdragsforståelse"

(56) Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av klagers tilbud under tildelingskriteriet "Kvalitet og gjennomføring", nærmere bestemt ved underkriteriet "Oppdragsforståelse". Ifølge klager har innklagede her lagt avgjørende vekt på noe som ikke var nevnt i beskrivelsen av underkriteriet, nemlig tilbydernes beskrivelser av utfordringene med grensesnittet mot andre entrepriser.

(57) Innklagede har vist til at "Oppdragsforståelse" var ett av tre underkriterier og at tilbyderne, i tilknytning til dette underkriteriet, ble bedt om å beskrive "de største utfordringene i entreprisen og hvordan disse er tenkt løst". Innklagede har videre vist til at grensesnittet mot andre entrepriser utpekte seg som en slik særskilt utfordring, og at dette ble skrevet flere steder i konkurransegrunnlaget. Ønsket om en beskrivelse av denne særskilte utfordringen, ble også tatt opp på forhandlingsmøtet med klager. På denne bakgrunn kan det ifølge innklagede ikke har fremstått som uventet for klager at forholdet ble vektlagt i den endelige evalueringen.

(58) Klagenemnda er enig i dette. Klagers anførsler gir ikke grunnlag for å konstatere at dette forholdet ble tillagt uforholdsmessig stor vekt. Som det fremgår av tildelingsbrevet, var den mangelfulle beskrivelsen av grensesnittet mot andre entrepriser ikke det eneste forholdet som klager ble trukket for under kriteriet "Oppdragsforståelse". Klagers tilbud ble også trukket i poeng fordi klager ikke leverte en prosjektspesifikk kvalitetsplan, men bare en miljøplan. Dette til tross for at innklagede påpekte feilen overfor klager på forhandlingsmøtet. Situasjonen var således en annen enn det som var tilfellet for valgte leverandør. Klager kan derfor ikke høres med at innklagede hadde plikt til å etterspørre klager om en slik plan. Klagers anførsler om at den innsendte miljøplanen uansett inneholdt noe av den samme informasjonen som klagers kvalitetsplan fra det samme prosjektet, gir ikke grunnlag for å underkjenne innklagedes vurdering om å trekke klagers tilbud i poeng.

Konklusjon:

Bane NOR SF har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

bottom of page