top of page

Ingen forklaring på årlig økte anbudspriser og redusert konkurranse ved busskjøp


-Når vi har korrigert for en rekke faktorer som påvirker anbudspris og konkurranse, gjenstår det uforklarte trender i form av årlige økninger i anbudspris og årlig redusert konkurranse. Dette skriver Møreforsking Molde og Transportøkonomisk institutt i en fersk rapport. Her heter det også at anbudsprisen vil være nesten to og en halv kroner lavere hvis anbudsvinner er et privat selskap, og nesten to kroner lavere for hvert ekstra selskap som konkurrerer om kontrakten. Rapporten «Kostnadsdrivere i kollektivtransporten» er laget på oppdrag fra KS. I en gjennomgang av 232 norske bussanbud, finner forfatterne en klar tendens til at flere tilbydere bidrar til lavere pris per vognkilometer. Og: - Vi finner videre at de inflasjonsjusterte enhetsprisene øker over tid, at tidligere anbud i samme periode resulterer i lavere pris. Vi finner også at relativt store anbudspakker oppnår de laveste prisene. Mens en gjennomsnittlig anbudspakke er på 1,8 millioner årlige vognkilometer, finner vi et prismessig bunnpunkt på anbudspakker på rundt 3 millioner årlige vognkilometer. Som forklaring på antall tilbydere finner vi at, tidligere anbud i samme område øker antall tilbydere, det samme gjør bruttokontrakter, størrelsen på anbudet (i vognkilometer) og at fylkeskommunen stiller med garasje og andre fasiliteter. Anbud gjennomført i Oslo og økt maksimalalder på bussparken reduserer antall tilbydere Konkurransen er redusert Samlet, heter det i rapporten, peker gjennomgangen av anbudskontrakter for buss bl.a. i følgende retning: • Virksom konkurranse er helt sentralt for å holde kostnadene nede, men konkurransen er redusert over tid. De fleste rute(pakker) kan ventes å tiltrekke mer konkurranse og dermed lavere priser hvis de omfatter en noe større årlig ruteproduksjon enn i dag. Videre kan det stimulere til økt konkurranse å kreve relativt nye busser, og å stille enkelte fasiliteter, som garasje, til rådighet for operatørene. • Storbyproblematikken gjenspeiler seg i kostnadene. Bedre fremkommelighet og høyere fremføringshastigheter vil bidra til kostnadsreduksjon – og samtidig gi et mer attraktivt tilbud til trafikantene. • Analysen viser at ruter og ruteområder som har vært anbudsutsatt tidligere, oppnår lavere pris, og tiltrekker seg flere tilbydere ved senere anbudsrunder. Anbudsprisen Økonometriske analyser, som fremgår av rapporten, tyder på at, alt annet likt, vil anbudsprisen, målt i faste 2015-kroner per vognkilometer: • Være nesten 17 kroner høyere i Oslo enn i andre områder. At kostnadene er høyere i Oslo, som har flere passasjerer, mer køer og gjennomgående lavere gjennomsnittshastigheter enn landet forøvrig, er som forventet • Øke med 0,59 kroner hvert år, slik vi har sett tydelige tendenser til • Være nesten fem kroner lavere hvis det har vært anbud i samme område tidligere. Modellestimatet betyr at prisveksten er enda større i områder hvor det (ennå) ikke har vært gjentatte anbud • Være nesten to og en halv kroner lavere hvis anbudsvinner er et privat selskap • Være nesten to kroner lavere for hvert ekstra selskap som konkurrerer om kontrakten


bottom of page