top of page

Miljøvennlige anskaffelser vektlegges i den politiske plattformen for samarbeidsregjeringen


I den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre legges det vekt på miljøhensyn ved offentlige anskaffelser.

Når det gjelder offentlige fergeanbud, skal det stilles krav "om utslippsfrie eller fornybare løsninger".

Tradisjonelle ferger kan erstattes med hydrogen og batteridrift, men dette har en kostnad i både innkjøp og drift. Den første fergen drevet av hydrogen er planlagt satt i drift fra 2021. Dersom målene settes ut i live, vil det kanskje medføre et større marked for slike ferger, og dermed bidra til et raskere teknologiskifte.

Og videre fremgår det at anskaffelser og regelverket skal brukes "for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi". Som eksempler nevnes det sement og asfalt.

Sementfabrikkene i Norge gir betydelige utslipp av CO2. Siden det offentlige skal bygge svært mye i årene fremover, kan dette gi et løft for kjøp av klimavennlig sement produsert med fullskala CO2 fangst,

Og endelig fremheves det mer generelt at offentlige innkjøp skal "bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter".


bottom of page