top of page

Kunngjøring av endringer i kontrakten - en oversett regel?


Etter kontrakt er inngått, kan det oppstå behov for å gjøre endringer i kontrakten. Regelverket åpner for å kunne håndtere slike situasjoner.

I forskriften § 28-1 åpnes det således for å avtale tilleggsleveranser utover det som fremgikk av den opprinnelige kontrakten. Det åpnes også for å gjøre endringer som er nødvendige som følge behov som som oppstår, og som oppdragsgiver ikke kunne forutse.

Men i begge tilfellene er det absolutt krav om at oppdragsgiver skal kunngjøre endringene på Doffin.

Siden innføringen av regelen om kunngjøringsplikt den 1.1.2017, har det blitt kunngjort ca. 4.000 konkurranser på Doffin. Det er imidlertid ingen kunngjøringer av endringer i inngått kontrakt etter disse bestemmelsene.

Behovet for å gjøre endringer er åpenbart stort, særlig ved IT-anskaffelser og bygg- og anleggsanskaffelser. At ingen endringer er kunngjort kan derfor tyde på at kravet om kunngjøring av endringer i kontrakten i stor grad er oversett.

Det fremgår ikke klart hva som er konsekvensene av manglende kunngjøring. En åpenbar mulighet er at manglende kunngjøring kan tilsi at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. I så fall kan konsekvensene av manglende kunngjøring bli dramatiske, i form av at avtalen kjennes uten virkning og oppdragsgiver ilegges gebyr.

bottom of page