top of page

Anskaffelse bidro til å lette boligsituasjonen for vanskeligstilte


I likhet med mange andre kommuner bekymret man seg i Lindås kommune over boligmarkedet. Det var vanskelig for unge i etableringsfasen og andre med tilsvarende utfordringer. Advokat Robert Myhre i DLA Piper ble engasjert og sto for en anskaffelse som bidro til å avhjelpe dette behovet. Oppdraget krevet mye kreativt arbeid, fastslår han.

Da kom ideen som kommunens heleide tomteselskap, Lindås Tomteselskap AS, realiserte. Kommunen eide tomt, og som en del av konkurransen skulle entreprenørene kjøpe tomten av kommunen. Kommunen hadde rett til å kjøpe en viss andel av boligene, og gi disse direkte til personer i kommunen som hadde spesielle behov. De andre boligene kunne entreprenøren selge, men kun kjøpere som ikke hadde bolig fra før, kunne kjøpe.

Makspris og kvalitet

Konkurransen gikk på maksimalprisen boligene skulle kunne selges for, i tillegg til kvaliteten på tilbudte boliger. Dersom flere kjøpere uten bolig skulle være interessert i samme bolig, ville valg av kjøper bli avgjort med loddtrekning.

Tre leverandører ble valgt ut til å gi tilbud, etter en forutgående prekvalifisering. De to som ikke fikk kontrakten, ble betalt 50.000 i etterkant som godtgjørelse for arbeidet de la ned.

Engasjementet

Advokat Myhre i ble engasjert i forkant av prosessen, og var med på hele planleggingen og utforming av konseptet. - Jeg hadde også ansvaret for å lage konkurransegrunnlaget og gjennomføre selve konkurransen, mens de faglige delene av vurderingene av boligene naturlig nok var lagt til fagpersoner, forteller han, og:

- Oppdraget krevde mye kreativt arbeid knyttet til hvordan man bl.a. skulle kunne få private til å bruke initiativ og energi på å finne best mulig løsninger. Det var også nødvendig med mye arbeid knyttet til behovsavklaringer med kommunen, og samarbeid med fagekspertise på arkitektur og med ingeniører. I tillegg var det avgjørende med ildsjeler på kommunal side, boligsjef Svein Gjerstad og tidligere leder av Lindås Tomteselskap, Bjarte Helle.

bottom of page