top of page

Før-kommersiell anskaffelse for å kutte utslipp langs kysten


I disse dager går tilbudsfristen ut for første steg i en førkommersiell anskaffelse med sikte på å utvikle en helt ny form for hurtigbåt. Hurtigbåt av i dag er den klart største kilden til utslipp målt i passasjerkilometer, og den er kostbar i drift. Nå skal det bli null utslipp fra hurtigbåt-trafikken om noen år. Ni andre fylkeskommuner er med på anskaffelsen. Det betyr at det ligger et stort marked her. Sør‐Trøndelag fylkeskommune (Trøndelag fylkeskommune fra 1.1.2018) ønsker i samarbeid med flere fylkeskommuner å bidra til utvikling av nye miljøvennlige energikilder for hurtigbåter. Hensikten er å stimulere til utviklingen av fremtidens hurtigbåt - uten utslipp av klimagasser - i forkant av ny kontrakt på de aktuelle sambandene i fylket fra 2022/2024.

De øvrige fylkeskommunene som er med, er Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Akershus og Oppland. Til sammen utgjør dette et betydelig marked for nullutslipps-hurtigbåter. I selve utviklingskontrakten vil disse fylkene fremme sine behov og legge sine samband til grunn for utviklingen.

Før-kommersiell anskaffelse

Det er lagt opp til en før-kommersiell anskaffelsesprosess. Leveransen skal bestå av en konseptkonkretisering/prosjektbeskrivelse og en prosjektgjennomføring. Tilbudet skal inneholde en gjennomgang av kompetanse, løsninger og referanser og hvordan det enkelte konsortiet ønsker å gjennomføre sitt prosjekt. Dernest går prosjektet over to faser der man i første omgang skal konkretisere sine konsept, for dernest å teste og utvikle dem. Ved avslutningen skal konsortiet levere en gjennomgang av sine løsninger som et helhetlig konsept med kostnader, driftsmønster og tjenestetilbud.

Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. Deltagere i prosjektet får en fast sum til disposisjon uavhengig av sine kostnader. Pris er derfor ikke en del av vurderingskriteriene.

Aksepterte tilbud belønnes

Frist for innlevering av løsningsforslag er 12. februar. Kontrakt vil bli tildelt inntil 5 tilbydere. Trøndelag fylkeskommune vil belønne aksepterte tilbud med kr 200.000,-, begrenset opp til 50 % av egeninnsats i fase 1, og belønne leverandører som blir valgt til å være med videre til test og utvikling (fase 2) med minimum 1 500 000,-, begrenset til 75 % av egeninnsats.

Hurtigbåten i dagens form den klart største kilden til utslipp målt i passasjerkilometer og med høyt drivstofforbruk er det en kostbar form for transport, heter det i konkurransedokumentene. For å sikre hurtigbåtens eksistens må det gjøres tiltak for å legge om til nye energibærere og redusere energiforbruket. I dagens marked finnes det ingen utprøvde alternativer til diesel, og overføringen av teknologi fra andre transportformer som elektrifisering av ferger er utfordrende. I dagens marked er det bare svært korte samband som vil kunne skifte til nullutslippsløsninger og det med konsekvenser for drift og høy risiko og kostnad. Skal man kunne kreve null utslipp i fremtidens hurtigbåt, bør det derfor stimuleres til utvikling og innovasjon.


bottom of page