top of page

Posten greide det, kjøpte el-mopeder og kuttet kostnader og klimautslipp


Posten har klart både å kutte kostnader og samtidig redusere klimautslipp. Det fremgår av en fersk rapport der bl.a. Postens anskaffelse av el-mopeder analyseres. Til en viss grad kan dette forklares med en helhetlig tilnærming til kjøretøybruk. Kunnskap om leverandørmarkedet er brukt som en del av den helhetlige organiseringen av selskapet og innkjøpsarbeidet er ikke overlatt til anskaffelsesenheten alene. I tillegg har

Posten et stort press på seg for å holde kostnadene nede pga fallende portoinntekter.

Nylig ble rapporten «Gevinstanalyser av grønne anskaffelser» lagt fram. Det er en utredning utført for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Miljødirektoratet av Oslo Economics i samarbeid med CICERO og Inventura. Her vies Postens kjøretøyanskaffelser bred plass.

Posten utviklet sin opprinnelige kjøretøystrategi i 2009. Den omhandler alternative kjøretøy til bil, og inkluderer dermed ikke el-bil som et alternativ. Posten har imidlertid innført elbiler som en separat satsing. Strategien har først og fremst vært motivert

av bedriftsøkonomiske hensyn, og at det er nødvendig å kutte kostnader i en tid med fallende portoinntekter. De miljømessige virkningene er også viktige for Posten,

og har vært forankret i konsernets miljøstrategi.

Kjøp av el-mopeder

Posten gikk til innkjøp av sine første el-biler i 2013. Helt fra begynnelsen har det vært et fokus på at bruken av slike biler må være lønnsom sammenlignet med å bruke tradisjonelle biler. I rapporten omhandles Postens kjøp av el-mopeder nærmere.

For kjøretøytypen el-mopeder ble det gjennomført anbudskonkurranser om ikke-eksklusive rammeavtaler i 2011 og 2016. Disse ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger. Rammeavtalene har vært på tre år, pluss to enkeltvise opsjonsår (3+1+1). Kontrakten har regulert hvilke miljøkrav som skal gjelde for leveransen. Det viktigste kjennetegnet ved konkurransene, som plasserer dem i kategorien grønne

anskaffelser, var at det eksplisitt i anbudet ble etterspurt elektriske kjøretøy.

Viktig miljøvirkning

Den viktigeste miljøvirkningen av den grønne anskaffelsen er, ifølge rapporten, en betydelig reduksjon i klimagassutslipp på mellom 2 750 og 3 170 tonn CO2e årlig. I tillegg har det grønne fokuset i Postens virksomhetsstrategi ført til en reduksjon i lokal luftforurensning til en samlet årlig verdi av rundt 0,6 millioner kroner.

Postens kjøretøystrategi har hele tiden hatt som premiss at grønne valg skal tas når det kan gjøres til en like lav kostnad som alternativet. El-kjøretøyene er blitt satt inn når det har lønte seg for Posten. El-mopedene har medført en tidsbesparelse til en samlet årlig verdi mellom 20 og 50 millioner kroner.

Spart penger og redusert utslipp

- Hvis vi vurderer effekten i form av reduserte klimagassutslipp mot kostnadsbesparelsen til mellom 20 og 50 millioner kroner årlig sammen med verdien av lavere luftforurensing til en verdi av rundt 0,6 millioner kroner årlig, er denne klimagevinsten oppnådd samtidig med en besparelse på mellom 19 000 og 42 000 kroner per tonn CO2 for hver el-moped

som er satt i drift, og en besparelse på 200 kroner per tonn CO2 for hver el-bil som er satt i drift, heter det i rapporten.

bottom of page