top of page

Rett til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter


Et viktig spørsmål ved omorganisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor, er hvilke pensjonsrettigheter de ansatte skal ha med seg dersom de må gå over til privat sektor. Pensjonsordningene i offentlig sektor er ofte bedre enn pensjonsordningene i privat sektor, og konkurranseutsetting kan derfor potensielt bety at man mister fordeler ved den pensjonsordningen man har.

På denne bakgrunn ble det fra tre stortingsrepresentanter fremmet forslag om å sikre trygge pensjonsvilkår for de ansatte, når offentlige virksomheter konkurranseutsettes. Forslagene ble imidlertid ikke vedtatt under behandling i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Arbeids- og sosialdepartementet ga i forbindelse med behandlingen en vurdering av forslaget, der det ble vist til at den enkelte virksomhet selv bør kunne bestemme hvilken tjenestepensjonsordning som skal gjelde for virksomhetens ansatte. Valg av pensjonsordning bør da blant annet kunne vurderes opp mot virksomhetens finansielle situasjon.

Flertallet i komiteen viste innledningsvis i sin begrunnelse for ikke å vedta forslagene, blant annet til reglene om virksomhetsoverdragelse, som gir arbeidstakeren rett til å opprettholde arbeidsforhold og fastholde arbeidsvilkårene hos den nye arbeidsgiveren. Disse reglene gir rettigheter som gjelder uavhengig av hvilken part virksomheten overdras fra og hvilken part virksomheten overdras til. I disse reglene er derimot arbeidsgiver gitt en rett til å kunne bestemme at overførte arbeidstakere skal innlemmes i arbeidsgivers eksisterende pensjonsordning, slik at offentlige ansatte også når reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse kan miste pensjonsfordeler.

Flertallet i komiteen legger i sin begrunnelse for ikke å vedta forslagene stor vekt på de praktiske utfordringene ved å tillate at offentlige ansatte som blir anbudsutsatt skal få beholde sine pensjonsfordeler fra det offentlige. Etter en slik løsning må arbeidsgivere måtte operere med flere pensjonssystem for sine ansatte.

Behandlingen resulterte derfor ikke i noen endringer i forhold til dagens regelverk. Utgangspunktet i dag er dermed fortsatt at pensjonsrettigheter vil kunne endres ved en anbudsutsetting fra det offentlige.

Virksomhetsoverdragelse er forøvrig tema for et kommende seminar i regi av DLA Piper 17. april: https://www.offentligeanskaffelser.no/kurs/virksomhetsoverdragelse-ved-offentlige-anskaffelser

bottom of page