top of page

Driver konkurransevridning i anbud om alarmsystemer – hindrer innovasjon av tjenesteproduksjon


Mange kommuner driver ubevisst med konkurransevridning i anbudskonkurranser når de skal f.eks. kjøpe pasientvarslingssystemer. Ofte står det i anbudspapirene at kommunen dekker kostnadene til etablering eller rehabilitering av kablet infrastruktur som tradisjonelle pasientvarslingssystemer. Tilsvarende «hjelp» får ikke leverandører av trådløse systemer. Gradvis får imidlertid flere kommuner øyene opp for at denne praksisen ikke lenger kan fortsette.

Med tradisjonelle pasientvarslingssystemer i institusjoner drar pasienten i et snortrekk eller trykker på en alarmknapp for å tilkalle hjelp. Alarmenheten er oftest kablet og signalet går til vaktrom eller tablåer i korridorer e.l. Signalet angir rommet/stedet det er utløst fra og inneholder ingen andre data. I rommet er det et panel (kablet det også) hvor pleier kan avstille alarmen.

Det finnes imidlertid også trådløse alarmsystemer som ikke benytter kabling som kommunikasjonsbærer, men i stedet benytter institusjonens wifi anlegg. Alle enhetene som benyttes går på batteri. En lang rekke data som er viktig i forbindelse med behandlingen av pasientene er tilgjengelig via systemet, og når alarmen går fra et rom, varsles alltid den pleieren som er nærmest. I møte med den hjelpetrengende har dermed pleieren alle de opplysningene som er nødvendig for å gi best mulig hjelp, det er ikke slik at man først må gå via papirrapporter eller diagnoser via en pc.

Slipper infrastruktur-kostnader

Når en kommune skal kjøpe et slikt system gjennom en anbudskonkurranse, er det gjerne slik at kommunene regner kablingen i forbindelse med kjøp av alarmsystem som egen infrastruktur. Tilbyderne av slike systemer slipper m.a.o. å betale for kabeltrekkingen i vegger og tak, de kan bare kople til i hver ende.

I kjøpsøyeblikket kan dette se ut som en rimelig og god løsning, men når ny kjøpsavtale skal gjøres, kan kommunen oppdage at det kabelsystemet som ligger inne i murveggene er utdatert. Nytt må legges, og det blir dyrt. Vegger og himlinger må rives, nye kabler legges osv. Det kan dreie seg om kostnader i størrelsesorden 10 000 kroner pr. rom, som er ca 1/3 av anskaffelsessummen av et pasientvarslingssystem.

Den ledende leverandøren av trådløse pasientvarslings- og arbeidsflytsystemer til helse- og omsorgssektoren i Norge er Hospital IT:

– Står vi ikke her overfor en form for konkurransevridning, selskapets styreleder Haakon Skaarer?

- Dette er utvilsomt konkurransevridende, sier han. Vi har derfor bedt advokat Robert Myhre i DLA Piper om å utrede spørsmålet for oss. Han underbygger i utredningen vår konklusjon. En slik praksis bør man utvilsomt se nærmere på. Det innebærer en gedigen sløsing av offentlige midler og er lite miljøvennlig og til hinder for effektiv omdisponering av bygg og arealer i et byggs levetid. Det er et hinder for å ta i bruk moderne og innovative systemer i produksjonen av helsetjenester, noe helsevesenet sårt trenger.

bottom of page