top of page

Konkurransebegrensende samarbeid


Det er ikke noe direkte forbud mot at selskaper som samarbeider inngir tilbud i samme konkurranse. Men noen begrensninger og krav til innkjøperne er det likevel.

Forskriften § 24-2 (3) gir oppdragsgiver en rett til å avvise leverandører som har inngått avtaler "med hensikt å vri konkurransen".

Det er også et generelt krav til likebehandling i loven § 4, som innebærer en plikt for oppdragsgiver til å være aktiv med å oppdage og rette opp i skjevheter.

I en ny dom fra EU-domstolen, sak C-531/16, er det lagt til grunn at dersom oppdragsgiver får kjennskap til objektive forhold som reiser tvil om et tilbud er selvstendighet og uavhengig, skal dette undersøkes nærmere. Dersom selskapene er søsterselskaper, kan dette være en typisk ting som kan utløse en kontrollplikt. Samtidig er det ikke gitt at eierforholdene alene er nok til å påvirke tilbudenes innhold, og det må derfor gjøres en grundig vurdering av alle bevis for å se om tilbudene virkelig er uavhengig av hverandre.

bottom of page