top of page

Store konsekvenser å bryte regelverket ved minikonkurranser


Ved parallelle rammeavtaler kan oppdragsgiver velge å tildele kontrakten etter en fordelingsnøkkel, eller gjennom minikonkurranser. I så fall skal alle som har fått kontrakt inviteres til å gi tilbud, og det skal settes opp tildelingskriterier som tilbudene skal vurderes opp mot. Dersom oppdragsgiver ikke overholder reglene, og avropet overstiger EØS-terskelverdiene, skal domstolene sette til side kontrakten (avropet) og ilegge oppdragsgiver gebyr.

Det vil si at selv om kontrakten/avropet omfattes av rammeavtalen, og derfor ikke er en ulovlig direkte anskaffelse, kan dette medføre gebyr og ugyldighet.

Sanksjonene ved minikonkurranser er derfor strengere enn ved inngåelsen av selve rammevtalen, hvor valg av tilbud i strid med tildelingskriteriene bare kan lede til erstatning. I minikonkurranser kan valg av feil tilbud faktisk gjøre hele kontrakten/avropet ugyldig.

bottom of page