top of page

Mangelfullt svar fra oppdragsgiver førte til at Kofa underkjente tildelingsevaluering


Mangelfullt svar på et spørsmål fra tilbyderen som senere hen klaget på kontraktstildelingen, førte til at Kofa underkjente evaluering av det tildelingskriteriet saken gjaldt. Det gjaldt bruken av oppdragsgiverens gjennomsnittsvurdering. Et avklarende svar på klagerens spørsmål, kunne - hvis det var blitt kjent på forhånd - påvirket klagerens tilbud. Slik svaret kom, hjalp det ikke. Regelbruddet var et faktum.

I Kofa-sak 2017/101gjaldt klagen utformingen av tildelingskriteriet om erfaring/kompetanse (funksjonalitet) og bruken av gjennomsnittsberegninger ved vurderingen av tilbudene opp mot dette kriteriet.

Oppland fylkeskommune hadde i november 2016 kunngjort en åpen

anbudskonkurranse med sikte på å inngå rammeavtaler for anskaffelse av rådgivertjenester for bygg og eiendom. Anskaffelsens verdi var anslått til 15 millioner kroner per år.

På en klar måte

Kofa viser til tidligere saker og til en serie avgjørelser i EU-domstolen som understreker plikten til å utforme tildelingskriteriene på en klar måte. Underkriterier kan vektes

i etterkant av tilbudsfristen så lenge den etterfølgende vektingen oppfyller nærmere vilkår.

I foreliggende sak, fremholder Kofa, fremgikk det ikke av omtalen av tildelingskriteriet hvordan oppdragsgiver ville bedømme kompetansen til det tilbudet personellet, dersom det i tillegg til personer med langvarig erfaring og kompetanse, ble tilbudt personer med mer begrenset erfaring og kompetanse. Nemnda kan heller ikke se at andre deler av

konkurransegrunnlaget gir noe avgjørende bidrag til løsningen av dette spørsmålet, eller

at det for leverandørene ville være naturlig å gå ut ifra at det ene alternativet uten videre

ville være å foretrekke.

Spørsmål fra klageren

Klageren stilte i denne forbindelse et spørsmål til innklagede om det ville «trekke ned om en tar med mange yngre/junior, eller trekke opp om en bare har seniorer». Ut over at oppdragsgiveren uttalte at kompetansen til samtlige personer som ble tilbudt ville bli vurdert, besvarte ikke oppdragsgiveren spørsmålet.

Ved evalueringen av tilbudt personell tildelte oppdragsgiveren poeng til tilbyderne basert på et gjennomsnitt av den poengsummen de tilbudte ressurser var tildelt.

Spørsmålet ble ikke avklart

- Konsekvensen av dette var nettopp det klager i spørsmål til innklagede forsøkte å få avklart, nemlig hvorvidt det ville trekke ned dersom det i tillegg til personell med langvarig erfaring og kompetanse, ble tilbudt personer med mer begrenset erfaring og kompetanse. All den tid dette spørsmålet ikke ble avklart, utgjør bruken av gjennomsnittvurderingen en slik konkretisering som, hvis den var kjent på forhånd, kunne ha påvirket utformingen av klagers tilbud. Innklagedes evaluering av tildelingskriteriet utgjør derfor et brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

- Dette utgjør dette en feil som ikke kan rettes. Det må også legges til grunn at konkurransen kunne fått et annet utfall dersom feilen ikke var begått. Som følge av dette skulle konkurransen vært avlyst, konstaterer klagenemnda.

bottom of page