top of page

Avklaringer i helseforetakene i høst om grensene for åpenhet om legemiddelpriser


I høst skal de regionale helseforetakene behandle spørsmålet om hvordan de skal håndtere enhetsprisene på legemidler. Likeledes skal de fastsette rutiner for åpenhet knyttet til konfidensiell prisinformasjon. Dette opplyste helseminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Samtidig er det klart at statsråden selv jobber for økt åpenhet, og presset for økt åpenhet fra opposisjonen på Stortinget tiltar. Det er «rammevilkårene» for helseforetakenes åpenhetsdebatter i høst.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

lød slik: Vil statsråden ta initiativ til å endre norsk praksis og lovverk slik at offentlige sykehus praktiserer full åpenhet om medisinpriser og ikke inngår avtaler om medisinkjøp som jusprofessorer mener er lovstridige, der legemiddelfirma blant annet krever å få liste over hvilke personer i helsetjenesten som har fått kjennskap til «hemmelig» informasjon?

I sin begrunnelse viste hun til at legemidler til en årlig innkjøpskostnad på over 20 milliarder kroner kan omfattes av hemmelighold norske myndigheter har åpnet for. - Det gjelder blant annet medisin som brukes på sykehusene og som helseforetakene innhenter anbud for, fremholdt hun. Men også medisin som pasientene bruker utenfor sykehus, men som er finansiert og som er innhentet anbud for (H-resept), og legemidler finansiert over folketrygden (blåreseptordningen).

Krever omfattende hemmelighold

- Legemiddelfirmaer krever nå omfattende hemmelighold som betingelse for å forhandle om rabatter på svært dyre medisiner, hevdet stortingsrepresentant Toppe. Legemiddelfirma har også krevd at helsemyndighetene utleverer en oversikt over hvem som har fått innsyn i hemmelige prisene.

Til dette svarte helseminister Bent Høie at det er de regionale helseforetakene som må vurdere helt konkret hvilke rabatter som kan godtas i spesialisthelsetjenesten. Dette er en del av deres sørge for-ansvar, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. De regionale helseforetakene vurderer innenfor de rammer dagens lovverk setter, hvilken informasjon det er aktuelt å unnta fra innsyn.

Opp til de regionale helseforetakene

- Det er også, fortsatte statsråden, de regionale helseforetakene som må vurdere – innenfor lovgivningens rammer – om de skal innføre rutiner knyttet til åpenhet om legemiddelpriser og hva innholdet i slike rutiner eventuelt skal være. De regionale helseforetakene har ansvaret for å etablere gode rutiner for håndtering av konfidensiell prisinformasjon ute i tjenesten.

De regionale helseforetakene har nylig hatt på høring en rapport om «Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon». - Jeg er kjent med at de regionale helseforetakene vil behandle denne rapporten til høsten, konstaterte helseministeren.

bottom of page