top of page

Viktige avklaringer for rammeavtaler


EU-domstolen har i en fersk dom (C-216/17) kommet med viktige avklaringer av reglene knyttet til rammeavtaler. Men konsekvensene av dommen kan bli store.

Første spørsmål var om det er anledning til å la nye oppdragsgivere tiltre avtalen underveis. Domstolen presiserte at det kun er nye leverandører som ikke kan tiltre en allerede inngått avtale. Offentlige oppdragsgivere kan gjøre dette, forutsatt at de i kunngjøringen ble oppgitt som en potensiell part. I praksis vil dette skje ved at det i kunngjøringen gis opsjon på at nærmere angitte offentlige oppdragsgivere skal kunne tiltre avtalen i etterkant.

Det andre spørsmålet var om det er tilstrekkelig i kunngjøringen å vise til at avtalen skal dekke oppdragsgivers behov, uten å oppgi mengden som kan bestilles under rammeavtalen (volum). Dette avviste domstolen, og pekte på flere bestemmelser som tilsier at oppdragsgiver må oppgi volum i kunngjøringen.

Den virkelig overraskende uttalelsen fra domstolen, var imidlertid at når det oppgitte volumet er nådd, "vil den pågældende aftale have udtømt sine virkninger".

Dette må bety at oppdragsgiver må oppgi et volum som kan bli kjøpt, og dette må inkludere volumet til oppdragsgivere som har opsjon på å tiltre avtalen. Og når volumet er nådd, vil avtalen ikke lenger kunne benyttes. Det vil si at det ikke kan tildeles flere avrop, og det må gjennomføres en ny konkurranse. Eneste mulighet for å unngå dette synes å være å benytte de nye bestemmelsene i forskriften, som gir adgang til å gjøre visse endringer i inngåtte kontrakter, jf. forskriften § 28-1. Dersom det tildeles avrop utover det oppgitte volumet, vil dette antagelig ellers måtte ses på som en ulovlig direkte anskaffelse.


bottom of page