top of page

Inhabil styreleder - hvilke konsekvenser får det?


I en fersk uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling trekker man opp grenser for når styreleders inhabilitet medfører at andre i virksomheten blir inhabil.

Bakgrunnen var en sak der styreleder i GIEK var inhabil. GIEK er en statlig forvaltningsbedrift, med styre utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Spørsmålet var om dette medfører at også administrerende direktør blir inhabil.

I forvaltningsloven § 6 står det at dersom en overordnet tjenestemann er inhabil, blir også den direkte underordnede tjenestemann inhabil.

Administrerende direktør i GIEK instrueres imidlertid av hele styret, og ikke av styreleder alene. Dermed er ikke direktøren direkte underordnet, og inhabiliteten til styreleder vil ikke "smitte over" på direktøren. Unntaksvis, dersom forholdet mellom direktøren og styreleder er nærmere enn et "vanlig godt samarbeid", kan det imidlertid tenkes at også direktøren blir inhabil.

bottom of page