top of page

Unntak for "ideelle organisasjoner"

Regelverket gjør unntak for visse tjenestekjøp fra ideelle organisasjoner, jf. FOA § 2-4 a). Det har vært mye usikkerhet knyttet til definisjonen av ideelle organisasjoner, og endelig har EU-domstolen gitt viktige avklaringer. I dom C-465/17 er både kriteriene "ideelle organisasjoner" og "ambulansetjenester" blitt presisert.

FOA § 2-4 g gjør unntak for kontrakter med ideelle organisasjoner, og som er omfattet av CPV-kode 85143000 (ambulansetjenester) "med unntak av pasienttransport med ambulanse".

For å være en "ideell organisasjon", la EU-domstolen til grunn at virksomheten må

- ha som formål å utføre sosiale oppgaver,

- ikke driver næringsvirksomhet, og

- reinvesterer overskudd for å nå organisasjonens formål.

Når det gjaldt unntaket for "ambulansetjenester", omfattet dette kun transport der det

- er kvalifisert helsepersonell ombord, og

- det er fare for at helsen til pasienten forverres under transporten.

Vanlig transport av pasienter kan derfor ikke unntas, så lenge disse to vilkårene ikke er oppfylt (selv om transporten skjer i en ambulanse).

bottom of page