top of page

Når kan tildeling av kontrakt omgjøres?


I sak 2018/75 klargjør KOFA hvilke type avvik som gir mulighet til å omgjøre en kontraktstildeling. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 25-1 fjerde ledd kan en kontraktstildeling omgjøres frem til kontrakten er inngått dersom «valg av leverandør er i strid med forskriften».

Saken gjaldt Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) anskaffelse av en rammeavtale om forsyning av proviant og kioskvarer til forsvaret. FLO mottok to tilbud. Kontrakten ble tildelt Servicegrossistene, men den andre tilbyderen, Kraemer Marine klagde på tildelingen. FLO omgjorde tildelingen etter forskriftens § 25-1 fjerde ledd, og kontrakten ble senere tildelt Kraemer Marine. Servicegrossistene klagde FLO inn til KOFA, og mente at FLO ikke hadde adgang til å omgjøre tildelingen. Spørsmålet for KOFA var om omgjøringen av kontraktstildeling til Servicegrossistene var gjort etter regelverket.

Omgjøringen av tildelingen var begrunnet i forskriften § 24-8 annet ledd bokstav a. Etter denne bestemmelsen har oppdragsgiver en rett til å avvise leverandører som har levert et tilbud som inneholder avvik som ikke kan ansees ubetydelige. Det sentrale spørsmålet var om denne avvisningsretten er tilstrekkelig for å slå fast at valget av leverandør er gjort «i strid med forskriften».

KOFA slår fast at det ikke er tilstrekkelig å forankre en omgjøring i en bestemmelse som gir en rett til å avvise. For at en tildeling skal være «i strid med regelverket» må oppdragsgiver ha en plikt til å avvise leverandøren. KOFA sier videre at oppdragsgiver ikke bryter regelverket ved å tildele kontrakt til en tilbyder som «kunne vært avvist.» En omgjøring av tildeling av kontrakt kan med andre ord ikke gjøres etter forskriftens § 24-8 annet ledd.

For oppdragsgivere er det derfor viktig å kartlegge hvilke avvik ulike tilbud inneholder før en kontrakt tildeles. Dersom man befinner seg i en situasjon hvor omgjøring vurderes, kan ikke en kontraktstildeling omgjøres dersom det foreligger feil som kun gir oppdragsgiver en rett til å avvise.


bottom of page