top of page

Begrunnelse for poengsetting av pris


Oppdragsgiver skal gi "en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler", når kontrakten tildeles. Dette innebærer at det må gis informasjon om prisforskjeller og hvordan prisene er beregnet.

I sak 2018/118 var Forsvarsbygg klaget inn for KOFA. Anskaffelsen gjaldt vedlikehold av park, skog, gress og veier ved Fredriksten festning. Kriteriet pris besto av:

- Pris på personell: 70 %

- Pris på utstyr: 25 %

- Pris på materiell: 5 %

I prisskjemaet skulle tilbyderne oppgi timespris på lærlinger. Det skulle også oppgis timepriser for ulike typer personell, enhetspriser for ulike typer utstyr og enhetspriser for ulike typer materiell.

Valget av leverandør ble utelukkende begrunnet ved å angi tilbydernes poengsummer – totalt og på hver av de tre priskriteriene.

Begrunnelsen inneholdt ingen informasjon om hvordan innklagede hadde gått frem for å evaluere tilbydernes priser, herunder hvordan innklagede hadde håndtert den situasjonen at enkelte av leverandørene ikke oppga noen pris på posten «Lærlinger». KOFA la da til grunn at begrunnelsen var mangelfull, og at det var brudd på forskrift om offentlige anskaffelser § 25-1 (2).


bottom of page