Krav til minstevolum i rammeavtaler?

December 1, 2019

Kan oppdragsgiver inngå en avtale med en leverandør i egenregi, dersom denne helt eller delvis overlapper en avtale som oppdragsgiver allerede har med en privat leverandør? Det vil i så fall bety at avropene må deles mellom den private leverandøren og leverandøren som leverer i egenregi.  

 

Spørsmålet ble reist for EU-domstolen i sak C-285/18. Saken gjaldt en sak som verserer for Litauisk Høyesterett, hvor EU-domstolen ble bedt om en uttalelse. 

 

Oppdragsgiver gjennomførte først en konkurranse om rammeavtale på vedlikehold og forvaltning av skoger, plantasjer og parker. Kontrakten ble tildelt Irgita, som er en privat bedrift. Det var i avtalen et maksimalt volum som kunne tas ut, men ingen minstevolum. 

 

Et par år senere inngikk oppdragsgiver en avtale med et annet selskap, eid av oppdragsgiver. Avtalen var overlappende med avtalen inngått med Irgita. Avtalen ble inngått i egenregi. 

 

Irgita anla søksmål med krav om at avtalen inngått i egenregi ble kjent ugyldig, noe som gjorde at domstolene forela flere spørsmål om vilkårene for egenregi-avtaler for EU-domstolen. 

 

EU-domstolen svarte blant annet at det må vurderes om oppdragsgiver har brutt sine kontraktsrettslige forpliktelser ovenfor Irgita, og kravene til gjennomsiktighet i anskaffelsesdirektivene. Det var særlig to forhold som domstolen pekte på; 

 

a) om oppdragsgivers behov var tilstrekkelig klart i avtalen, gjennom å sikre leverandørene et minstevolum

b) om egenregi-avtalen innebærer en vesentlig endring av kontrakten med Irgita 

 

Det er ikke så vanlig at det i rammeavtaler fastsettes et minstevolum som oppdragsgiver forplikteser seg til å kjøpe. Men ut fra domstolens premisser kan det se ut til at dette er et krav. I så fall vil det få stor betydning for utformingen av rammeavtaler generelt. Men det kan antagelig også argumenteres for at vilkåret bare vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiver velger å inngå en overlappende rammeavtale i egenregi. 

 

Det er heller ikke klart hvor stor minstevolumet må være. Det kan neppe være rent symbolsk, eller fremstå som proforma. Men utover dette er det vanskelig å si hva som vil være tilstrekkelig. 

 

Egenregi-avtalen vil naturlig nok redusere omfanget på bestillinger i rammeavtalen med Irgita. EU-domstolen har tidligere lagt til grunn at en vesentlig reduksjon av en avtale kan anses for en vesentlig endring. Spørsmålet vil derfor måtte være hvor stor reduksjon i avtalens omfang den nye avtalen i egenregi vil kunne før til. Er reduksjonen for stor, vil inngåelsen av avtalen i egenregi i så fall - paradoksalt nok - kunne medføre at avtalen inngått med den private leverandøren (Irgita i dette tilfellet) blir kjent uten virkning. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload