top of page

Hva gjør du når leverandøren ikke leverer etter avtalen?


Noen ganger kan man oppleve at leverandører ikke leverer varene eller tjenestene som avtalt. Det naturlige er å starte med å kreve omlevering/levering, eventuelt vurdere prisavslag eller dagbøter dersom det er avtalt. Men noen ganger er det spørsmål om oppdragsgiver bør gå ut av kontrakten, og starte en ny anskaffelsesprosess.

Det er i så fall tre måter å komme seg ut av avtalen på; heve avtalen, si den opp eller å avtale med leverandøren at kontrakten avsluttes.

Dersom en kontrakt heves, innebærer det at avtalen opphører umiddelbart. Partene skal da stilles sHeving er den mest alvorlige reaksjonen. Heving innebærer at avtalen opphører med umiddelbar virkning, og partene skal stilles som om avtalen ikke ble inngått. Dette kan innebære at eventuelt mottatte varer leveres tilbake, og at plikten til å betale for varen eller tjenesten faller bort. For å heve kontrakten kreves det et "vesentlig kontraktsbrudd".

En oppsigelse av avtalen forutsetter at det i avtalen er tatt inn en bestemmelse som gir rett til oppsigelse. Noen ganger kreves det en "saklig grunn" for å si opp avtalen, men ikke alltid.

Dersom det skal avtales at avtaleforholdet opphører, må begge parter være enige. Dette er en endring av avtalen.

Dersom avtalen heves, vil dette kunne medføre at leverandøren blir avvist i fremtidige konkurranser som gjelder offentlige anskaffelser. Dette gjør at en heving kan medføre at leverandøren lettere går til søksmål for å bestride grunnlaget for hevingen, siden konsekvensene kan bli så store i forhold til fremtidige konkurranser.

Samtidig vil muligheten for at avtalen kan bli sagt opp, med konsekvensene dette kan medføre for leverandøren, være et kraftig forhandlingskort i forhold til både å få mangler retten eller få til en avtale om at avtalen avsluttes.

I praksis kan derfor trusselen om heving være et bedre virkemiddel enn å faktisk gå til skrittet om å heve avtalen.

Det er imidlertid viktig å passe på at en avtale om å avslutte kontrakten ikke ender opp som en ulovlig direkte anskaffelse. Dette kan i så fall medføre at oppdragsgiver ilegges bøter, dersom saken bringes inn for KOFA. Dette problemet kan særlig oppstå dersom oppdragsgiver mot betaling skal beholde varer som allerede er levert. Dette kan innebære en så stor reduksjon i avtalens omfang, at det blir ansett for en vesentlig endring av kontrakten - og dermed en ulovlig direkte anskaffelse.


bottom of page