Oslo kommune brøt krav til likebehandling i en tilbudskonkurranse - måtte betale erstatning


I en fersk dom kom lagmannsretten til at Oslo kommune måtte betale 3,9 mill. kr. i erstatning, som følge av feil i gjennomføringen av en tilbudskonkurranse.

Saken (LB-2019-145192) gjaldt Oslo kommunes bygging av en barnehage. Konkurransen ble gjennomført etter forskrift om offentlige anskaffelser del II, og konkurransetypen var dermed tilbudskonkurranse.

Etter at kontrakten var tildelt, ble det oppdaget et vesentlig avvik i tilbudet fra valgte leverandør. Kommunen bestemte seg for å gjenåpne dialogen, og fikk rettet avviket.

Retten legger til grunn at kommunen kunne gått i en dialog med tilbyderen og rettet opp avviket, dersom feilen oppdages før tildelingen. Det vil også generelt være adgang til å gjenoppta dialogen, når det oppdages et vesentlig avvik etter tildelingen. Forutsetningen er at det skjer på en måte som sikrer likebehandling.

Idette tilfellet var det tale om et avvik fra et grunnleggende krav, menmlig størrelsen på bygget som skulle oppføres. Videre ble dialogen gjennomført bare med den ene tilbyderen, som først ble tildelt kontrakten. Leverandøren vil da vite hvilke sider av tilbudet som er vurdert som best, og han kan konsentrere seg om å løse det som avviker fra konkurransegrunnlaget. De øvrige tilbyderne får ikke anledning til å justere de sidene av tilbudene, som ble vurdert som dårligere enn valgte leverandør. I en slik situasjon var det derfor i strid med kravet til likebehandling å gjenoppta dialogen.

Det neste spørsmålet er om feilen kan gi grunnlag for erstatning. Avviket var vesentlig i omfang, og sentralt i sin karakter. Feilen var derfor tilstrekkelig kvalifisert. Det ble ikke vektlagt at tilbudet var uklart mht avviket, idet dette skyldtes at kommunen selv ikke hadde satt krav til at tegningene som ble levert inn var målsatt. Det var heller ikke kommunen selv som oppdaget feilen, men en annen tilbyder. Det ble også pekt på at når kravet til likebehandling er brutt, er dette en så vesentlig svakhet, at det må anses som en vesentlig feil.

Retten la til grunn at det var grunnlag for erstatning for den positive kontraktsinteressen, siden saksøker var ragnert etter valgte leverandør. Etter bevisføringen la retten til grunn at tapet utgjorde 12 % av kontraktsverdien, eller nærmere 3,9 mill. kr.