top of page

Når har et referanseprosjekt "tilsvarende kompleksitet"?Det er vanlig å sette kvalifikasjonskrav om at referanseprosjekter leverandøren har utført tidligere skal ha tilsvarende kompleksitet. Vurderingen av om prosjektet har tilsvarende kompleksitet er imidlertid skjønnsmessig, og det kan være vanskelig å vite hvilke momenter som kan vektlegges. KOFAs sak 2023/1009 gir avklaringer.KOFAs avgjørelse i sake 2023/1009 omhandler anskaffelse av totalentreprisekontrakt for avløpsrenseanlegg. Det var stilt opp kvalifikasjonskrav om at leverandøren skulle ha et prosjekt med «minst tilsvarende eller større areal og kompleksitet».

 

Klager anførte at valgte leverandør skulle vært avvist, fordi kvalifikasjonskravet ikke var oppfylt.

 

KOFA uttalte at «kompleksitet» taler for at noe er «sammensatt og faglig krevende». Og videre at KOFA bare kan ta stilling til om oppdragsgivers vurderinger er i samsvar med de grunnleggende prinsippene i loven § 5 (om likebehandling mv).

 

Klager anførte at referanseprosjektet var til en privat oppdragsgiver, og at det normalt er høyere kompleksitet i prosjekter utført for offentlige oppdragsgivere. KOFA avviste imidlertid at dette kunne tillegges vekt.

 

Referanseprosjektet var på 16 mill. kr., mens avløpsrenseanlegget var på 60 mill. kr. KOFA uttalte at pris kan gi en indikasjon på graden av kompleksitet. Når det er så stor prisforskjell må oppdragsgiver saklig begrunne hvorfor kompleksiteten er minst tilsvarende. Men prisforskjell er ikke avgjørende – det er flere momenter som påvirker pris enn bare kompleksitet, slik som råvarepriser og materialvalg.

 

Referanseprosjektet var på 2150 kvm, mens anskaffelsen var på 1150 kvm. Antall kvadratmeter kan påvirke kompleksiteten, siden man ofte må ha flere ansatte på jobb samtidig, og behov for mer utstyr og koordinering. Men dette kunne heller ikke være avgjørende.

 

Anskaffelsen inneholdt flere fag enn referanseprosjektet. Heller ikke dette var avgjørende. KOFA viste til at referanseprosjektet inneholdt flere ulike fag, og at flere av disse var sammenfallende med den omtvistede anskaffelsen. Dette talte for at kompleksiteten var tilsvarende.

 

Referanseprosjektet og anskaffelsen hadde samme type konstruksjon, og begge innebar plassering på en trang tomt. Dette var også noe som taler for at kompleksiteten var tilsvarende.

 

Det ble også lagt vekt på at både referanseprosjektet og anskaffelsen inneholdt arbeider som skulle utføres delvis samtidig med en egen maskinentreprise. Dette tilsa at de hadde tilsvarende kompleksitet.

 

Ut fra dette kunne KOFA ikke se at oppdragsgivers vurdering var i strid med grunnprinsippene i regelverket.

Comentarios


bottom of page