top of page

Plikt til å stille krav om bruk av lærlinger

Offentlige oppdragsgivere har i noen anskaffelser plikt til å stille krav om at leverandørene er tilknyttet en lærlingordning, og at det brukes en eller flere lærlinger i utførelsen av arbeidene. Dette er regulert i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Plikten gjelder for:

  • tjenester og bygge- og anleggsarbeider

  • som overstiger 1,3 mill. kr. for staten og 2,05 mill. kr. for andre oppdragsgivere, og

  • kontraktens hovedelement omfatter arbeider der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev.Kravet skal stilles som et kontraktsvilkår. Det vil si at det i utgangspunktet ikke skal brukes som kvalifikasjonskrav (dvs. et krav som må være oppfylt på tilbudstidspunktet).


Krav om lærlinger er ikke begrenset til bygg- og anlegg. For eksempel helsefag, barne- og ungsdomsarbeid, kokk, IKT-servicefag og yrkessjåfører har lærlingeordninger. Der dette er hovedelementet i kontrakten, må det altså stilles krav om lærlinger.


KOFA-sak 2023/295 gjaldt restaurering av Stavanger domkirke. Det var stilt krav om bruk av lærlinger. Leverandøren som tapte konkurransen ba i etterkant av kontraktsinngåelsen to ganger om at det ble fremlagt dokumentasjon på at kravet var oppfylt. Dette ble ikke besvart av kommunen, og leverandøren klaget saken inn for KOFA.


KOFA la til grunn at det ikke var stilt krav om tillknytning til lærlingeordning, bare om bruk av lærlinger. Dette var et brudd på forskriften. Dernest var det spørsmål om det forelå en vesentlig endring av kontrakten, ved at oppdragsgiver ikke hadde fulgt opp om kravet om bruk av lærlinger var oppfylt. Dersom dette er en vesentlig endring, vil det innebære en ulovlig direkte anskaffelse. Det vil si at det kan bli ilagt gebyrer og at kontrakten kan bli kjent ugyldig.


Det var stilt krav om bruk av lærlinger, men det var ikke sagt hvor mye arbeid lærlingen skulle utføre. Dermed var det i prinsippet nok at en lærling utførte en ubetydelig del av arbeidet. Dermed anså ikke KOFA den manglende oppfølgningen av kravet for en ulovlig direkte anskaffelse.

Opmerkingen


bottom of page