top of page

Innovative miljøanskaffelser gav klimagevinster og sparte penger


Gevinstanalyser av fire anskaffelser der miljøkrav har stått sentralt, viser at samtidig med at klima- og miljøgevinster er innkassert, er også betydelige offentlige midler spart. Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt. Klima- og miljødepartementet har finansiert fire ulike analyser for å få frem klima- og miljøgevinstene når grønne anskaffelser settes på dagsorden. Analysene er gjort av Analyse&Strategi, som er en del av Multiconsult, på oppdrag fra leverandørutviklingsprogrammet. I programmet er NHO, KS og Difi hovedaktørene. I mange av de aktuelle innovative anskaffelsene har programmet bistått i markedsdialogen. Tallenes tale er klar, heter det på programmets blogg, når det legges til rette for dialog, stilles klare krav på behovsnivå, og et godt samspill mellom oppdragsgiver og leverandør(er) prioriteres, vinner stort sett alle: miljøet, innkjøpervirksomhet, brukere og leverandør(ene). De fire gevinstanalysene: Klimatak: Trosterud skole i Oslo hadde et ventilasjonssystem som var nærmest ubrukelig da Undervisningsbygg gikk ut med en utfordring til markedet om å både bytte systemet, men samtidig muliggjøre full drift av skolen i vedlikeholdsperioden. Det ble utviklet en løsning av Caverion som gjorde at Undervisningsbygg slapp transaksjonskostnadene ved å busse elever til midlertidig bygg, ga stor forbedring i inneklima, samt en raskere ferdigstilling enn tidligere anskaffelser på området. Med på kjøpet fikk Undervisningsbygg en løsning som førte til betydelige klima- og miljøgevinster og offentlige besparelser på mellom kr 11-12 millioner for bare denne ene skolen. Energiutnyttelse av biogass: Det interkommunale vann- og avløpsselskapet Hias på Hedmarken ønsket både et mer klimanøytralt renseanlegg og smartere utnyttelse av kloakken. Et utviklingsprosjekt i samarbeid med NærEnergi ga gode resultater – Hias har kuttet både i CO2-utslipp og selger slam omdannet til biogass til lokale kollektivtrafikkselskap, mens NærEnergi fikk utviklet en løsning flere liknende anlegg har tatt i bruk utover Hias. Fossilfri byggeplass: Omsorgsbygg KF i Oslo kommune satt miljøet på dagsorden gjennom å etterspørre fossilfritt gjennom markedsdialog tidlig 2016. Her var det mange gode løsninger som kunne leveres relativt kjapt. Analysen viser betydelige kutt i både CO2– og NOx, og miljøgevinster som mindre støy og støv på og rundt byggeplass. Barnehage i massivtre: Gran kommune satt miljøet på dagsorden og fokuserte på klimavennlige materialer ved bygging av Fagerlund barnehage. Analysen viser tydelige CO2-kutt og besparelser på byggetid og betydelig redusert byggestøy. Anskaffelser kan med andre ord benyttes strategisk til å oppnå fastsatte klima- og miljømål, fremholder programmet på sin blogg. Penger som allikevel skal benyttes, kan benyttes smartere og grønnere. Det er et stort potensial for at CO2-kutt og andre miljøgevinster som anskaffelsen har bidratt til, kan føres rett inn i rapporteringen for oppnådde klimamål.

bottom of page