top of page

Bruk av underleverandører ved kontrakter reservert for vanskeligstilte og funksjonshemmede - KOFA 20


Kvam herad gjennomførte sommeren 2017 en konkurranse om middagslevering til helse- og omsorgssektoren, slik som dagsenter, institusjoner mv. Konkurransen var reservert for virksomheter som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Tildelingen av kontrakt ble klaget inn for KOFA, og nemnda måtte i sak 2017/133 ta stilling til bruk av underleverandører ved konkurranser om reserverte kontrakter.

Kravet i konkurransegrunnlaget var at bare virksomheter som oppfyller vilkårene i forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8 kunne delta i konkurransen. Det vil si at minst 30 % av de ansatte i virksomheten eller programmet har en funksjonshemming eller er vanskeligstilt.

Kontrakten ble tildelt A2G Logistikk AS. Selskapet oppfyller forskriftens krav om at minst 30 % av de ansatte er vanskeligstilt eller har funksjonshemming. Selskapet hadde imidlertid inngått en samarbeidsavtale med Matvarehuset AS, der Matvarehuset skulle produsere maten. I produksjonen skulle minst 30 % av årsverkene være hentet fra ansatte i A2G som var vanskeligstilt eller som hadde funksjonshemming.

Dette innebærer at tilbyderen, A2G Logistikk AS, oppfyller forskriftens krav. Videre vil over 30 % av de ansatte som utfører arbeidene med kontrakten være vanskeligstilt eller funksjonshemmet. Men dersom man ser på Matvarehuset AS som selskap isolert sett, ville ikke dette selskapet oppfylt kravene for å gi tilbud.

Klager anførte at dette var en omgåelse av forskriften, og at A2Gs tilbud skulle vært avvist. Konsekvensen dersom klager hadde nådd frem med anførselen, ville være at selskaper med vanskeligstilte eller funksjonshemmede ikke kan samarbeide med andre selskaper som ikke har minst 30 % vanskeligstilte eller funksjonshemmede om gjennomføring av slike oppdrag. Dette ville gjort det vanskelig å få utplasser de ansatte i vanlige bedrifter, siden et slikt samarbeid ikke ville vært forenlig med deltakelse i konkurransene.

KOFA avviste anførselen, og viste til at konkurransegrunnlaget ikke hadde noe forbud mot bruk av underleverandører. Det var heller ikke noe krav om at kommunen i så fall måtte ha sagt fra i konkurransegrunnlaget på forhånd, om at et slikt samarbeid var mulig.


bottom of page