top of page

Ikke bare store hotellkjeder


Det har i mange statlige anskaffelser av hotelltjenesten vært en praksis med å favorisere de største hotellkjedene. Dette har skjedd gjennom å stille tildelingskriterier som premierer kapasitet i flere byer, eller ved å stille krav om at man må være lokalisert på flere steder i landet for å kunne delta i konkurransen.

Et eksempel på dette skjedde i år, da Hotellkjeden De Bergenske ikke fikk delta i konkurranse om å levere hotelltjenester til Helse Bergen, fordi kjeden ikke hadde hoteller i alle de fem største byene i Norge. Dette kravet var det bare de tre største hotellkjedene som kunne oppfylle, og dermed var det bare disse tre som kunne delta.

I forskrift om offentlige anskaffelser § 19-4 (1) fremgår det at oppdragsgiver "kan velge å dele opp anskaffelsen i delkontrakter". Det fremgår også av forskriften § 25-5 (2) at det i protokollen skal gis en begrunnelse for ikke å dele opp anskaffelsen. Men i de tilfeller offentlige oppdragsgivere bevisst har valgt å ikke dele opp anskaffelsen, har det vært vanskelig å tvinge igjennom en oppdeling med rettslige virkemidler. I følge advokat Robert Myhre i DLA Piper er det derfor viktig at oppdragsgivere er bevisst på plikten til å vurdere å dele opp anskaffelsen, og legge til rette også for mindre og lokale leverandører. Det kan være riktig å ha færre avtaler å forholde seg til, og på den måten favorisere større tilbydere, men dette må balanseres mot konsekvensene en slik begrensning får på tilbudspriser og kvalitet. Jo færre tilbydere som kan oppfylle kravene, jo dårligere vil tilbud pris/kvalitet bli for oppdragsgiver.

Bedriftsforbundet tok imidlertid saken opp med stortingsrepresentanter, som deretter tok spørsmålet opp i Stortingets spørretime. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kunne til spørsmålet opplyse om at Sykehusinnkjøp ville se nærmere på hvordan de innrettet fremtidige anskaffelser, slik at de bedre kan ivareta må og mellomstore kjeder og enkeltstående hoteller.

Mer konkret har adm.dir. i Sykehusinnkjøp, Kjetil M. Istad, opplyst at de senere i vår skal ut med ny anbudskonkurranse for hoteller som tilbyr konferansetjenester, hvor det skal bli åpning for lokale leverandører.

bottom of page