top of page

Legemiddel-anskaffelser med miljøkrav kommer til høsten


Fra andre halvår 2018 blir det ikke bare laveste pris som teller når norske myndigheter skal bestemme hvilke legemidler de vil kjøpe inn. Også miljøansvar skal være et kriterium. Trolig skal leverandørene i anbudsprosessen kunne levere en overordnet risikovurdering og strategi for miljøpåvirkning i hele verdikjeden for legemiddelproduksjon. De som leverer dette, skal ha et konkurransefortrinn.

Miljøgruppen i Legemiddelforeningen er veldig glad for at legemiddelselskaper som tar ansvar for at de produserer legemidler på en miljøvennlig måte, nå blir belønnet for dette ved å få et fortrinn i offentlige anbud i Norge. Innovasjon er et begrep som kan beskrive mange former for fremskritt i legemiddelindustrien, heter det. I miljøsammenheng er innovasjon i form av effektiv og miljøvennlig produksjon særdeles viktig for å ivareta samfunnsansvaret, og bidra til at problemet med antibiotikaresistens som følge av utslipp under produksjon, reduseres. Dette er høyteknologiske løsninger som krever høyst vitenskapelig innovasjon fra legemiddelfirmaene.

Trengte litt forberedelsestid

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, som er ansvarlig for offentlige innkjøp av legemidler til spesialisthelsetjenesten, er innstilt på å vekte miljø i anbudene de utlyser fra og med andre halvår 2018. Egentlig var det snakk om å innføre miljøkriterier fra 01-anbudet (farmasøytiske spesialpreparater) som ble utlyst høsten 2017, men Sykehusinnkjøp trengte litt mer tid for å forberede seg og har i tillegg ansatt en egen person som har miljøansvar underlagt sin rolle. Miljøkriterier i offentlige anbud er nytt både for Sykehusinnkjøp og for legemiddelindustrien.

LMIs miljøgruppe har jobbet for å få miljøkrav inn i offentlige anskaffelser siden 2013. I de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Sykehusinnkjøp HF for 2017 står det følgende:

Innhente kunnskap fra Sverige

«I delrapport om legemidler og miljø fra 2015 som inngikk i det nasjonale prosjektarbeidet Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus), ble det pekt på at det i forbindelse med produksjon i farmasøytisk industri skjer lokale utslipp til omgivelsene av virkestoffer som bidrar negativt i forhold til utvikling av antibiotikaresistens. Dette gjelder særlig i India og Kina. De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige utslipp. Formålet er å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele leverandørkjeden.»

LMIs miljøgruppe har hatt et konstruktivt og utviklende samarbeid med Sykehusinnkjøp det siste året, og setter stor pris på at de har ønsket å involvere dem i utformingen av miljøkriteriene. Slik det ser ut nå, skal leverandørene i anbudsprosessen kunne levere en overordnet risikovurdering og strategi for miljøpåvirkning i hele verdikjeden for legemiddelproduksjon – inkludert underleverandører og virkestoffproduksjon – og de som leverer dette, skal ha et konkurransefortrinn. Alle kan bli med i konkurransen, men på denne måten belønnes de som tar miljøansvar. Pris vil dermed ikke lenger vektes med 100%.

bottom of page