top of page

Kan likevel tildele en samlet kontrakt ved oppdeling av kontrakter, men må varsle


En oppdragsgiver har plikt til å vurdere om en del III-anskaffelse skal deles opp. Hvis valget blir å ikke dele opp, skal det gis en begrunnelse – en begrunnelse hverken Kofa eller domstolene kan gjøre noe med. Og selv om kontrakten er delt opp, kan det likevel tildeles en samlet kontrakt – dersom det er det gunstigste. Ønsker oppdragsgiveren å ha den muligheten, må det skrives inn i kunngjøring eller invitasjon til å vise interesse.

I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Ny lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar i 2017. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har samlet veiledninger til de enkelte bestemmelser i regelverket i ett dokument, som nylig er oppdatert på flere punkter. Denne gangen retter vi søkelyset motoppdeling av kontrakter. Noen opplysninger i veiledningen er utelatt i artikkelen, så sjekk for sikkerhets skyld hva som står i departementets veiledning.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/

Oppdragsgiveren er pålagt en plikt til å vurdere om en anskaffelse skal deles opp ved anskaffelser som foretas etter reglene i forskriften del III. Dersom oppdragsgiveren ikke deler opp anskaffelsen i delkontrakter, skal det gis en kort begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene eller i anskaffelsesprotokollen. Begrunnelsen kan ikke overprøves, verken av KOFA eller domstolene.

 • Eksempler på korte begrunnelser for ikke å dele opp anskaffelsen:

 • "Oppdragsgiver har begrenset kapasitet og kompetanse til å følge opp og koordinere arbeidet med oppføring av bygget. Oppdragsgiver har derfor valgt å ikke dele opp anskaffelsen i delkontrakter."

 • "For oppdragsgiver er det viktig å ha klare ansvarsforhold og redusere risikoen ved oppføring av bygget. Oppdragsgiver har derfor valgt å ikke dele opp anskaffelsen i delkontrakter."

 • "Det er en svært liten mulighet for å oppnå en lavere totalpris ved å dele opp anskaffelsen. Oppdragsgiver har derfor valgt å ikke dele opp anskaffelsen i delkontrakter."

Hvordan skal oppdelingen av anskaffelsen gjøres?

Dersom anskaffelsen deles opp i delkontrakter, skal det angis i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse om leverandørene kan gi tilbud på en, flere eller alle delkontraktene. Hvis oppdragsgiveren velger å dele opp anskaffelsen, kan han begrense antallet delkontrakter som kan tildeles til en og samme leverandør. Dette gjelder også når leverandørene kan gi tilbud på flere eller alle delkontraktene. Det maksimale antallet delkontrakter som kan tildeles en leverandør skal angis i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse. Videre skal det i anskaffelsesdokumentene fastsettes objektive og ikke-diskriminerende kriterier for vurderingen av hvilke delkontrakter som skal tildeles hvilke leverandører, dersom evalueringen av tilbudene etter tildelingskriteriene ellers ville ført til at en leverandør ville fått tildelt flere delkontrakter enn det maksimale antallet.

 • Eksempel på tildeling av delkontrakter med begrensing på antall delkontrakter:

En kommune skal anskaffe busstjenester, og velger å dele opp anskaffelsen i to delkontrakter som gjelder to ulike ruter. I kunngjøringen angis følgende: 

 • Leverandørene kan gi tilbud på én eller begge delkontraktene 

 • Det kan kun tildeles én delkontrakt per leverandør 

 • Tildelingskriteriet er laveste pris 

 • Delkontraktene tildeles slik at oppdragsgiveren oppnår den laveste totalprisen.

Kommunen mottar følgende tilbud: 

 • Delkontrakt 1: Leverandør A: 200 000 kroner. Leverandør B: 250 000 kroner.

 • Delkontrakt 2: Leverandør A: 190 000 kroner. Leverandør B 200 000 kroner.

Den laveste totalprisen oppnås ved at leverandør A tildeles delkontrakt 1, og leverandør B tildeles delkontrakt 2.

Kan likevel tildele en samlet kontrakt

Dersom oppdragsgiveren har tillatt leverandørene å gi tilbud på flere delkontrakter, kan han likevel tildele en samlet kontrakt til en leverandør. Dette gjelder selv om leverandøren ikke har levert det beste tilbudet for hver delkontrakt, når det samlede tilbudet fra denne leverandøren totalt sett oppfyller tildelingskriteriene bedre. Dersom oppdragsgiveren vil forbeholde seg retten til å gjøre dette, skal det angis i kunngjøringen eller i invitasjonen til å bekrefte interesse. Han skal også angi hvilke delkontrakter som kan slås sammen i en samlet kontrakt

 • Eksempel på tildeling av samlet kontrakt

En kommune skal anskaffe busstjenester, og velger å dele opp anskaffelsen i to delkontrakter som gjelder to ulike ruter. I kunngjøringen angis følgende:

 • Leverandørene kan gi tilbud på én eller begge delkontraktene. Leverandørene kan også gi et samlet tilbud. 

 • Tildelingskriteriet er laveste pris 

 • Hvis en leverandør gir et samlet tilbud på begge delkontraktene, og den samlede prisen gir den laveste totalprisen, tildeles denne leverandøren alle delkontraktene, selv om denne ikke har avgitt laveste pris på de ulike delkontraktene.

Kommunen mottar følgende tilbud: 

 • Delkontrakt 1: Leverandør A: 200 000 kroner. Leverandør B: 250 000 kroner.

 • Delkontrakt 2: Leverandør A: 200 000 kroner. Leverandør B 190 000 kroner.

Leverandør A gir i tillegg et samlet tilbud på 380 000 kroner. Leverandør A tildeles en samlet kontrakt, ettersom denne prisen er lavere (380 000 kroner) enn den samlede prisen av de enkelte delkontraktene (390 000 kroner).

bottom of page