top of page

Anbefaler fortsatt bruk av anbud i bussbransjen fremfor overgang til egenregi


Å bruke ressurser på å utvikle dagens anbudssystem må forventes å gi langt bedre resultater enn en eventuell omstilling til en form for egenregi eller utvidet egenregi. Det fastslår Vista Analyse i en rapport, og tar dermed et oppgjør med krefter i rutebil-bransjen som er skeptiske til anbudssystemet. Bygg på kompetansen som er opparbeidet på både bestiller- og tilbydersiden, heter det. I rapporten «Anbud i bussmarkedet - samfunnsøkonomiske konsekvenser» skriver Vista Analyse bl.a. at anbudsutsetting er et virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk, lavere priser, bedre kvalitet og tilgjengelighet i de fylkeskommunale bussrutene. Forutsetningene for at anbudskonkurranser i rutebussmarkedet skal kunne høste de ønskede gevinstene er til stede, og tilsvarende at markedet leverer ønsket kvalitet og kostnadseffektive tjenester til de reisende og samfunnet. Anbudskonkurranser med tilhørende kontraktstyring og bruk av insentiver framstår dermed som den mest kostnadseffektive måten å realisere målene som er satt for offentlig rutebussproduksjon.

Vista Analyse har i sin rapport vist at det fortsatt er noe forbedringspotensial i dagens anbudsregime. Disse går først og fremst på risiko- og oppgavefordeling, forutsigbarhet og bedre bruk av operatørenes og innkjøpers kompetanse gjennom et tettere samarbeid i kontraktene, og i de mer generelle utviklingsoppgavene. Operatørene peker på en større grad av standardisering, mens innkjøper ønsker seg fleksibilitet og muligheter til å tilpasse nye krav og markedsendringer, heter det.

Dialog og samarbeid

Mer dialog og samarbeid, felles utvikling av og innsats for å teste nye kontraktsutforminger framstår som et naturlig neste skritt i utviklingen, ifølge rapporten. Dette bør inkludere en videreutvikling av insentiver i kontraktene som stimulerer alle involverte til å trekke i samme retning. En videreutvikling av dagens system der det bygges på kompetansen som er opparbeidet på både bestiller og tilbydersiden, må forventes å gi adskillig bedre resultater enn å bruke ressurser på en eventuell omstilling til en form for egenregi eller utvidet egenregi.

Blant operatørene er det flere som ønsker flere tildelingskriterier enn pris, særlig i byområder. Andre aktører gir uttrykk for at bare pris kan fungere greit.

Utvikling i tildelingskriterier

Det pekes i rapporten på at det er stor forskjell mellom fylkene, men i mange fylker utgjør pris 60-70 prosent, mens kvalitet og miljø dekker resten. Enkelte mener at evalueringsmodellene blir alt for komplekse dersom det legges inn mange tildelingskriterier. Forutsigbarhet, transparens og tydelig, altså at operatørene forstår evalueringsmodellen, trekke fram som det aller viktigste i utformingen av et anbudsgrunnlag. Likebehandling bør være en selvfølge.

I følge flere av operatørene har det skjedd en utvikling i tildelingskriterier de siste åra. Det er eksempelvis et anbud der 40 prosent var pris og 60 prosent kvalitet. Utfordringen i denne type utlysninger er å vekte kvalitet slik at hele skalaen brukes.

Kontraktlengde

Det er et uttalt ønske fra operatørene at lengden på kontrakten bør sees i sammenheng med avskrivingstiden (levetiden) på bussene. I dag er de fleste kontrakter på 5-8 år pluss ytterligere 2-3 år med ensidig opsjon. Et generelt inntrykk er at operatørene foretrekker kontrakter på om lag ti år uten opsjoner.

Flere operatører trekker fram at et viktig aspekt ved kontraktlengden er teknologiske endringer i tiden som kommer knyttet til utslippsfrie busser. Her peker operatørene på at forutsigbarhet ved utskifting


bottom of page