top of page

Tradebroker-avtale ble en ulovlig direkte anskaffelse for Bane NOR


Bane NOR fikk et gebyr på 3,8 mill. kr. I KOFA-sak 2018/24 i en ulovlig direkte anskaffelse. Bane NOR hadde gjennomført en konkurranse, som endte med at alle tilbud ble avvist. Deretter tiltrådte Bane NOR en rammeavtale som stiftelsen Tradebrokers har inngått for sine medlemmer.

De fleste medlemmene i Tradebroker er private bedrifter, men det er også flere offentlige virksomheter som deltar.

Avtalen som Bane NOR sluttet seg til, ble inngått av Tradebroker på vegne av sine medlemmer. Det ble også tatt forbehold i kunngjøringen at fremtidige medlemsbedrifter skulle kunne slutte seg til avtalen.

Første spørsmålet var da om det er tilstrekkelig å bli medlem av Tradebroker, for på den måten å kunne ta i bruk Tradebrokers eksisterende rammeavtaler. Dette mente KOFA åpenbart ikke var tilfelle. Det innebærer i praksis at nye medlemmer (som er offentlige virksomheter), ikke kan ta i bruk inngåtte rammeavtaler, men må vente på at nye, fremtidige avtaler blir inngått.

I regelverket finnes det imidlertid også flere unntakshjemler, der man kan foreta direkte kjøp.

En av disse er en bestemmelse som sier at dersom det er en mislykket konkurranse, kan oppdragsgiver foreta en direkte anskaffelse. Forutsetningen er imidlertid da at konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen ikke endres vesentlig. Konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjonen var naturlig nok vesentlig forskjellig i den konkurransen som i sin tid ble gjennomført av Tradebroker, og denne bestemmelsen kunne derfor ikke brukes.

Det finnes også en bestemmelse som sier at det kan foretas direkte anskaffelser som er strengt nødvendig, dersom det oppstår uforutsette hendelser. Her hadde avtalen mer enn et års løpetid igjen da den ble inngått, og dette var også åpenbart mye lengre enn hva som er strengt nødvendig for å kunne gjennomføre en ny konkurranse. Heller ikke denne kunne derfor brukes.

Konklusjonen til KOFA ble etter dette at Bane NOR ble ilagt et gebyr på 3,8 mill. kr.

Dersom klager tar saken videre til domstolene, vil sannsynligvis domstolene bestemme at tiltredelsen av avtalen for Bane NORs del skal anses for å være ugyldig. Men det er bare domstolene som har myndighet til å bestemme dette, ikke KOFA . Derfor er ikke dette spørsmålet en del av saken.

bottom of page