top of page

Ulovlig direkte anskaffelse og rigget konkurranse


I en fersk dom fra lagmannsretten (LH-2018-99424) ble det avdekket både ulovlig direkte anskaffelse, og retten la til grunn at hele konkurransen var rigget til fordel for en bestemt leverandør. Kommunen hadde beregnet terskelverdien på en uforsvarlig måte, og skulle ha kunngjort konkurransen etter forskriften del III. Kontrakten ble kjent uten virkning for gjenværende arbeider, og kommunen måtte betale erstatning til den forbigåtte leverandøren.

Anskaffelsen gjaldt en konkurranse om oppføring av helsehus og omsorgsboliger. Beregningen av anskaffelsens verdi ble gjort av et eksternt firma. Opprinnelig var kalkylen over EØS-terskelverdien, blant annet fordi det var lagt inn reserver og marginer, høyere kostnader og prisstigning i byggeperioden. Men dagen før kunngjøringen skjedde, nedjusterte firmaet verdianslaget, slik at det kom like under EØS-terskelverdien. Endringen gikk blant annet ut på at man fjernet reserver og marginer, og man unnlot å legge inn prisstigning i kalkylene i byggeperioden, uten at dette ble begrunnet nærmere.

Firmaet konkluderte med at det var 47 - 48 % sannsynlighet for at det nye overslaget på anskaffelsens verdi var korrekt. Retten la til grunn at kravene til vurderingen og saksbehandlingen er særlig streng når anskaffelsens verdi ligger nær terskelverdiene. Det var etter rettens oppfatning feil å legge til grunn det nye overslaget, når det var bare 47 - 48 % sannsynlighet for at dette var korrekt.

Det kom riktignok inn noen tilbud under EØS-terskelverdien, men dette var ikke nok til at retten ville godkjenne verdioverslaget som forsvarlig. Det ble i stedet vektlagt at den endelige kontraktssummen kom inn på 52 mill kr, dvs. langt over terskelverdien på 44 mill kr.

Deretter gikk retten gjennom en lang rekke faktorer som talte i retning av at oppdragsgiver fra starten av hadde lagt opp konkurransen slik at kontrakten skulle tilfalle en bestemt leverandør. Konklusjonen ble at retten mente konkurransen var rigget.

Overtredelsesgebyret ble satt til nærmere 7 mill. kr. I tillegg fikk leverandøren erstatning for utgifter ved å ha deltatt i konkurransen.

bottom of page