top of page

Avvisning av leverandører som tidligere har misligholdt kontrakter med oppdragsgiver


Forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 gir oppdragsgiver mulighet til å avvise en leverandør som tidligere har begått vesentlig kontraktsbrudd med en offentlig oppdragsgiver.

Dette kan skyldes store forsinkelser, eller mangler ved varen eller arbeidet som er levert. Men det kan også skyldes brudd på regler om lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, brudd på miljøkrav eller andre krav som måtte være tatt inn i kontrakten.

Forutsetningen er at bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller lignende.

Et kontraktsbrudd ovenfor en privat oppdragsgiver gir derimot ikke hjemmel for å avvise leverandøren.

I EU-domstolens som, C-41/18, la EU-domstolen til grunn at en leverandør kan avvises, selv om det fortsatt verserer en rettssak der leverandøren bestrider at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd.

Saken gjaldt en kontrakt om levering av mat til skoler i Napoli kommune. Kontrakten ble senere sagt opp, som følge av matforgiftning ved en skolekantine. Leverandøren tok ut søksmål, hvor det ble bestridt at kontrakten kunne heves. I mellomtiden kunngjorde kommunen en ny konkurranse, hvor leverandøren valgte å inngi tilbud. At leverandøren var uenig i grunnlaget for å heve kontrakten, var altså ikke til hinder for å vurdere om leverandøren skal avvises i den nye konkurransen.


bottom of page