Viktigheten av klare kvalifikasjonskrav


Reglene om offentlige anskaffelser oppstiller et krav om at konkurransedokumentene skal utformes tilstrekkelig klart. Dette er nødvendig for at potensielle tilbydere skal kunne være i stand til å vurdere om de oppfyller kravene som her fremgår. KOFA-sak 2018/344 illustrerer viktigheten av klare kvalifikasjonskrav. Saken gjaldt inngåelse av rammeavtaler for arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Innklagede hadde oppstilt et kvalifikasjonskrav om «tilstrekkelig evne og kapasitet til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene.» Tilbyderne skulle ha «god nok kapasitet til å kunne betjene Kunde på en god nok måte gjennom hele avtaleperioden.» For å dokumentere dette skulle tilbyderne vedlegge «eierstruktur/ organisasjonskart, samt oversikt over Tilbyders totale bemanning fordelt på delområder, personellkategorier, ulike avdelinger evt. morselskap og datterselskap. Framstilling skal også redegjøre for hvordan eventuelle underleverandører/ samarbeidsparter er innplassert»

Klager ble avvist med henvisning til at de blant ikke oppfylte dette kvalifikasjonskravet. Klager anførte derfor for KOFA at kvalifikasjonskravet var uklart utformet.

Hva som kreves for å oppfylle et kvalifikasjonskrav må baseres på en tolkning av kravet og det må leses i lys av det tilhørende dokumentasjonskravet. I dette tilfellet fremgikk det kun av kvalifikasjonskravet at tilbyder skulle ha «tilstrekkelig» evne og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. KOFA uttalte at det var uklart hva dette innebar. Vanligvis vil det tilhørende dokumentasjonskravet klargjøre hva som ligger i kvalifikasjonskravet. KOFA uttalte at heller ikke dokumentasjonskravet tydeliggjorde hva som skulle tilsi at en tilbyder hadde «tilstrekkelig» evne og kapasitet til oppdraget. Andre deler av konkurransedokumentene ga heller ikke grunnlag for å si hva som lå i kvalifikasjonskravene.

Da kvalifikasjonskravet var uklart vil det være vanskelig for en alminnelig påpasselig tilbyder å forutse hvilken rekkevidde kravet har og hva som skal til for å oppfylle kravet. KOFA konkluderte derfor med at kvalifikasjonskravet ikke var tilstrekkelig klart utformet.

Uklare krav i konkurransegrunnlaget er feil som vanskelig lar seg rette i løpet konkurranseløpet. Oppdragsgiver kommer derfor fort i en situasjon hvor det foreligger avlysningsplikt. KOFA uttalte at kvalifikasjonskrav normalt har avgjørende betydning for tilbyderne ved spørsmålet om de skal delta i konkurransen. Kvalifikasjonskravet var i dette tilfelle grunnlaget for avvisning og hadde følgelig betydning for spørsmålet om tilbyder lovlig kunne avvises. KOFA konkluderte derfor med at det forelå en avlysningsplikt.