top of page

Viktigheten av klare kvalifikasjonskrav


Reglene om offentlige anskaffelser oppstiller et krav om at konkurransedokumentene skal utformes tilstrekkelig klart. Dette er nødvendig for at potensielle tilbydere skal kunne være i stand til å vurdere om de oppfyller kravene som her fremgår. KOFA-sak 2018/344 illustrerer viktigheten av klare kvalifikasjonskrav. Saken gjaldt inngåelse av rammeavtaler for arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Innklagede hadde oppstilt et kvalifikasjonskrav om «tilstrekkelig evne og kapasitet til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene.» Tilbyderne skulle ha «god nok kapasitet til å kunne betjene Kunde på en god nok måte gjennom hele avtaleperioden.» For å dokumentere dette skulle tilbyderne vedlegge «eierstruktur/ organisasjonskart, samt oversikt over Tilbyders totale bemanning fordelt på delområder, personellkategorier, ulike avdelinger evt. morselskap og datterselskap. Framstilling skal også redegjøre for hvordan eventuelle underleverandører/ samarbeidsparter er innplassert»

Klager ble avvist med henvisning til at de blant ikke oppfylte dette kvalifikasjonskravet. Klager anførte derfor for KOFA at kvalifikasjonskravet var uklart utformet.

Hva som kreves for å oppfylle et kvalifikasjonskrav må baseres på en tolkning av kravet og det må leses i lys av det tilhørende dokumentasjonskravet. I dette tilfellet fremgikk det kun av kvalifikasjonskravet at tilbyder skulle ha «tilstrekkelig» evne og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. KOFA uttalte at det var uklart hva dette innebar. Vanligvis vil det tilhørende dokumentasjonskravet klargjøre hva som ligger i kvalifikasjonskravet. KOFA uttalte at heller ikke dokumentasjonskravet tydeliggjorde hva som skulle tilsi at en tilbyder hadde «tilstrekkelig» evne og kapasitet til oppdraget. Andre deler av konkurransedokumentene ga heller ikke grunnlag for å si hva som lå i kvalifikasjonskravene.

Da kvalifikasjonskravet var uklart vil det være vanskelig for en alminnelig påpasselig tilbyder å forutse hvilken rekkevidde kravet har og hva som skal til for å oppfylle kravet. KOFA konkluderte derfor med at kvalifikasjonskravet ikke var tilstrekkelig klart utformet.

Uklare krav i konkurransegrunnlaget er feil som vanskelig lar seg rette i løpet konkurranseløpet. Oppdragsgiver kommer derfor fort i en situasjon hvor det foreligger avlysningsplikt. KOFA uttalte at kvalifikasjonskrav normalt har avgjørende betydning for tilbyderne ved spørsmålet om de skal delta i konkurransen. Kvalifikasjonskravet var i dette tilfelle grunnlaget for avvisning og hadde følgelig betydning for spørsmålet om tilbyder lovlig kunne avvises. KOFA konkluderte derfor med at det forelå en avlysningsplikt.


bottom of page