top of page

Problemer med vekting av underkriteriene etter tilbudsåpning

Utgangspunktet er at oppdragsgiver ikke har en plikt til å vekte underkriteriene i konkurransegrunnlaget. På visse vilkår kan underkriteriene vektes etter at tilbudene er kommet inn, men det skal da lite til før vektingen er i strid med regelverket.


KOFA-sak 2023/1169 gjaldt en bygge- og anleggskontrakt. Det var oppgitt to tildelingskriterier, Kostnad og Kvalitet.


I konkurransegrunnlaget ble det oppgitt at  «Kvalitet» hadde tre underkriterier, som ville vektes ulikt:

a) «Arealeffektivitet, fleksibilitet, god brukervennlighet» som ville bli vektet høyest

b)  «Beliggenhet/plassering»

c) «Parkeringsmuligheter» som ville vektes lavest.


Etter at tilbudene var gjennomgått, ble  «Arealeffektivitet, fleksibilitet, god brukervennlighet» vektet 60 %, «beliggenhet/plassering»30 % og «parkeringsmuligheter» 10 %.


KOFA la til grunn at tre vilkår må være oppfylt for å vekte underkriteriene etter tilbudsåpning. Den etterfølgende vektingen kan:


  • Ikke innebære en endring av tildelingskriteriene

  • Ikke inneholde informasjon som kunne påvirket utformingen av tilbudene om den var kjent for tilbyderne før tilbudsfristen

  • Ikke være i strid med krav til likebehandling


Disse kravene gjelder selv om det er en konkurranse med forhandling, hvor tilbudene kan endres under forhandlingene.


KOFA uttalte at når underkriteriene vektes etter tilbudsåpning, er det en risiko for at vektingen skjer på en diskriminerende måte. Oppdragsgiver visste da vektingen ble foretatt at klagers tilbud var svakest på «beliggenhet/plassering», mens valgte leverandør var svakest på «parkeringsmuligheter. På grunn av risikoen for at vektingen var påvirket av tilbudenes innhold, anså KOFA vektingen for å være i strid med prinsippet om likebehandling.


Avgjørelsen må forstås slik at vekting av underkriteriene etter tilbudsåpning lett vil være i strid med regelverket, og særlig dersom vektingen slår ut med et stort spenn til fordel for valgte leverandørs tilbud.

Det er derfor god grunn for oppdragsgiver til å vekte underkriteriene før tilbudsåpning. Ellers kan oppdragsgiver komme i det dilemma at man ikke kan vekte underkriteriene slik man ønsker, fordi tilbyderen som kåres som av konkurransen kom best ut på underkriteriet som får høyest vekt.

Commenti


bottom of page