top of page

Kontraktsbrudd kan gi utestengelse


Dersom en leverandør har misligholdt en kontrakt med en offentlig oppdragsgiver, kan dette medføre at leverandøren blir utestengt fra fremtidige konkurranser. Risikoen for leverandøren er derfor ikke bare det økonomiske oppgjøret i den konkrete kontrakten, men kan potensielt ha betydning for fremtidige kontrakter også.

I forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2 (3) f) fremgår det at en leverandør kan utestenges fra en konkurranse, dersom vedkommende tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt med en offentlig oppdragsgiver. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner.

Det er viktig å merke seg at det ikke bare er ovenfor den samme oppdragsgiver man risikererer fremtidig utestengelse. Dersom man begår vesentlig kontraktsbrudd mot en kommune, kan man for eksempel risikere å bli avvist i en senere konkurranse om et oppdrag for staten.

Denne regelen om utestengelse har stor betydning for maktbalansen i kontrakter mellom det offentlige og en leverandør. For leverandørens del vil det være viktig å unngå at kontraktsbruddet klassifiseres som "vesentlig", slik at man ikke risikerer fremtidig utstengelse fra andre kontrakter med offentlig sektor. Dersom en leverandør ser at man risikerer å misligholde kontrakten, kan det derfor være nødvendig å starte forhandlinger med oppdragsgiver tidlig, for å prøve å bli enige om hvordan kontraktsbruddet skal klassifiseres, og hvilke sanksjoner dette i så fall skal føre til. I en forhandling om en minnelig løsning på en tvist, vil også klassifiseringen av kontraktsbruddet være et tema som kan ha stor betydning for leverandøren.


bottom of page