top of page

Lanserer pilotprosjekt med ny kontraktsform i E6-konkurranse


Når Nye Veier i disse dager – etter planen - kunngjør konkurransen om entreprisen for sitt første E6-prosjekt sør for Trondheim, møter entreprenører og leverandører en helt ny kontraktsform. Den kalles IPL, integrert prosjektleveranse. Nye Veier er først utei anleggsbransjen i Norge med å prøve denne kontraktsformen. Det dreier seg om et pilotprosjekt.

Kontraktsformen innføres på E6-strekningen Kvål–Melhus sentrum, med planlagt byggestart høsten 2019. Dette er første prosjekt i Nye Veiers omfattende E6-utbygging sør for Trondheim. Konkurransen for Kvål–Melhus S blir etter planen utlyst 20. juni. Én uke etter (27/6) inviterer veiselskapet til tilbudskonferanse på Værnes om IPL-metodikken. Entreprenør og rådgiver (IPL-partnere) velges på nyåret 2019.

IPL er en fornorskning av IPD, Integrated Project Delivery. Denne «totale» kontraktmodellen er utviklet i California og ble først benyttet under sykehusbygging. Her i landet er IPL/IPD så langt bare tatt i bruk av Tønsbergprosjektet som bygger ut Sykehuset i Vestfold.

Kontraktuell samhandling

– Med IPL åpner vi for kontraktuell samhandling mot felles mål mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet. Partene forplikter seg altså til å samhandle tett – og samlokalisert – fra start til mål, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør for Nye Veier E6 Trøndelag til selskapets nettside.

Integrert samhandling i kontraktene er blitt stadig mer aktuelt. Ved to Nye Veier-prosjekter som snart velger entreprenør (E6 Ranheim–Værnes og E 39 Mandal øst–Mandal by), inviteres tilbyderne til å samhandle om alle deler av prosjektet, innenfor byggherrens maksimumspris, før kontrakten lukkes som totalentreprise.

Pilotprosjekt

I disse to kontraktene dreier det seg om samhandling i utviklingsfasen. Men i Kvål–Melhus-kontrakten tas det sikte på total samhandling gjennom hele prosjektgjennomføringen. Nye Veier lager her et pilotprosjekt for å etablere IPL som realistisk gjennomføringsmetodikk, med egen kontraktsmal.

I motsetning til andre industrinæringer har produktiviteten i norsk bygge- og anleggsbransje gått ned siden 1960-tallet. Dessuten er konfliktnivået i bransjen for høyt og innovasjonen for lav, ifølge Nye Veier. Resultatet er ofte unødvendig dyre prosjekter med meningsløs lang planleggings- og byggetid. Dette er ytterst urovekkende, og Nye Veier ønsker å være med å snu utviklingen!

Tillitsbaserte kontraktmodeller

Tillitsbaserte kontraktmodeller noe av det mest effektive i denne snuoperasjonen, mener Nye Veier, som lister opp hva det er ventet å oppnå ved å innføre IPL-kontrakter:

  • det blir lettere å nå målet om at det ikke skal være person- eller miljøskader i byggefasen og ferdige anlegg.

  • øke verdien og nytten av prosjektene.

  • blir særlig attraktivt for ambisiøse rådgivere og entreprenører.

  • medvirker til produktivitetsvekst i bygg- og anleggsvirksomhet.

  • gjennomfører veiprosjektene raskere.

  • unngår tvister blant hoveddeltakerne i prosjektet.

  • sikrer at bruksnytten til anleggene ivaretas i hele levetiden.

  • blir pådriver for nye løsninger og gjennomføringsmetodikk.

bottom of page