Hvilke avklaringer av tilbudene er lovlig?


I sak 2019/144 har KOFA tatt stilling til grensene for avklaring av mangelfulle tilbud. Saken gjaldt Karmøy kommune, og inngåelse av en bygg- og anleggskontrakt.

Det følger av forskriften § 23-5 første ledd at en oppdragsgiver skriftlig kan be leverandørene «ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon» innen en kort tilleggsfrist «dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler».

Men det fremgår videre at avklaringer ikke kan skje dersom dette medfører at tilbudet "forbedres". Spørsmålet i saken var hva dette innebærer.

I konkurransegrunnlaget var et av tildelingskriteriene "Gjennomføringsevne", delt opp i "kompetanse" og "oppgaveforståelse". Oppgaveforståelsen skulle vurderes ut fra beskrivelse i tilbudene om hvordan tilbyderne så for seg å utføre oppdraget, og ressursbruk.

I tilbudet fra klager var det ikke gitt noen beskrivelse av ressursbruken. På oppfordring fra oppdragsgiver ettersendte tilbyderen et dokument, med en beskrivelse som etterspurt. Oppdragsgiver valgte imidlertid å ikke vektlegge dette dokumentet, siden det ble ansett for en forbedring av tilbudet. Tilbyderen klaget på denne bakgrunn saken inn for KOFA, med anførsel om at dokumentet ikke var en "forbedring" av tilbudet, og at oppdragsgiver derfor pliktet å vektlegge det ettersendte dokumentet.

KOFA la imidlertid til grunn at dokumentet var utarbeidet i anledning konkurransen, og at dette tilsier at oppdragsgiver ikke kan vektlegge det. Videre ga dokumentet en grundigere beskrivelse hvordan oppdraget skulle utføres - slik som en forklaring på metode, deltakere, oppgaver, fremdriftsplan og målsetting. Dette innebar en "vesentlig justering" av tilbudet, og heller ikke av den grunn kunne det vektlegges.

Kommunen ble derfor frifunnet i saken.